Translation

English (United States) Polish Actions
Mainstream online video broadcasting services make money off of your data by analyzing your interactions so that they can then bombard your with targeted advertising. Usługi transmisji wideo online głównego nutru zarabiają pieniądze dzięki danym na Twój temat, analizując sposób w jaki z nich korzystasz, dzięki czemu mogą bombardować Cię targetowanymi reklamami.
Peertube is not subject to any corporate monopoly, does not rely on ads and <strong>does not track you.</strong> PeerTube nie jest własnością monopolu żadnej korporacji, nie opiera się o reklamy i <strong>nie śledzi Cię.</strong>
Most importantly, <strong>you are a person to PeerTube, not a product in need of profiling so as to be stuck in video loops.</strong> For example, PeerTube doesn't use any biased recommendation algorithms to keep you online for hours on end. Co najważniejsze, <strong>dla PeerTube jesteś osobą, nie produktem który ma cały czas oglądać filmy.</strong> PeerTube nie używa algorytmów, mających trzymać Cię na platformie na długie godziny.
All of this is made possible by Peertube's free/libre license (GNU-AGPL). Its code is a digital "common", that belongs to everybody, instead of a secret formula that belongs to Google (in the case of Youtube) or to Vivendi/Bolloré (Dailymotion). This free/libre license <strong>guarantees our fundamental freedoms as users and allows many contributors to offer evolutions and new features.</strong> To wszystko jest możliwe dzięki wolnej/otwartej licencji PeerTube (GNU–AGPL). Jego kod jest cyfrowym „dobrem wspólnym”, nie tajemnicą należącą do Google (jak w przypadku YouTube) czy Vivendi/Bolloré (Dailymotion). Wolna/otwarta licencja <strong>gwarantuje fundamentalną wolność użytkowników i pozwala współtworzyć oprogramowanie, dodając do niego nowe funkcje.</strong>
Are you a video maker? Jesteś twórcą filmów?
With PeerTube, choose <strong>your hosting company and the rules you believe in.</strong> Dzięki PeerTube, możesz <strong>wybrać dostawcę hostingu i zasady które Ci odpowiadają.</strong>
YouTube has clearly gone astray: its hoster, Google-Alphabet, can enforce its ContentID system (the infamous "Robocopyright") or its videos recommendation system, all of which appear to be as obscure as unfair. YouTube wyraźnie zbłądziło – jego właściciel – Google-Alphabet – może wymusić swój system ContentID lub algorytmiczny system rekomendacji filmów, które wydają się być niesprawiedliwe i nie do końca jasne.
Direct contact with a human-scale hoster allows for two things: you no longer are the client of a huge tech company, and <strong>you can nurture a special relationship with your hoster, who distributes your data.</strong> Bezpośredni kontakt dostawcy hostingu z użytkownikami pozwala na dwie rzeczy: nie jesteeś już klientem wielkiej firmy technologicznej i <strong>możesz nawiązać szczególną więź z osobą, która dystrybuuje Twoje dane.</strong>
With PeerTube, you get to choose your hosting provider according to their terms of use, such as their disk space limit per user, their moderation policy, who they chose to federate with... You are not speaking with a huge tech company, so you can talk it out in case of any issue, need, desire... Dzięki PeerTube, możesz wybrać swojego dostawcę hostingu na podstawie jego zasad korzystania, takich jak limit przestrzeni dyskowej na użytkownika, polityka moderacyjna czy to, z jakimi serwerami decyduje się federować… Nie jest to wielka firma technologiczna, więc możesz porozmawiać z nim w przypadku problemu czy innej potrzeby…
Browse/discover PeerTube instances Przeglądaj/poznawaj instancje PeerTube
About peer-to-peer broadcasting and watching O transmisji i oglądaniu peer-to-peer
The PeerTube software can, whenever necessary, use a peer-to-peer protocol (P2P) to broadcast viral videos, <strong>lowering the load of their hosts.</strong> Jeżeli to konieczne, PeerTube może korzystać z protokołu peer-to-peer (P2P) aby transmitować viralowe filmy, <strong>zmniejszając obciążenie serwerów.</strong>
In this way, when you watch a video, your computer contributes to its broadcast. If a lot of people are watching the same video at the same time, their browser automatically send smalls pieces of the video to the other viewers. <strong>The server resources are not over-exploited</strong>: the stream is split, the network optimized. Dzięki temu, kiedy oglądasz film, Twój komputer bierze udział w transmisji. Jeżeli wiele osób ogląda ten sam film jednocześnie, ich przeglądarki wysyłają drobne porcje filmu innym oglądającym. <strong>Zasoby serwera nie są nadmiernie wykorzystywane</strong>: transmisja jest podzielona, a sieć zoptymalizowana.
It might not look like it, but thanks to peer-to-peer broadcasting, popular video makers and their videos are no longer forced to be hosted by big companies, whose infrastructure can stand thousands of views at the same time... or to pay for a robust but extremely expensive independent video host. Może wydawać się inaczej, ale dzięki transmisji peer-to-peer, popularni twórcy filmów i ich filmy nie są przywiązane do hostowania przez wielkie firmy, których infrastruktura pozwala na wyświetlanie ich tysiącom osób jednocześnie… lub płacić za niezależny pozwalający na to, lecz bardzo drogi hosting filmów.
Your move! Czas na Twój ruch!
Sign up Zarejestruj się
Enjoy every feature: history, subscriptions, playlists, notifications... Korzystaj z każdej funkcji: historii oglądania, subskrybcji, list odtwarzania, powiadomień…
Who is behind Kto odpowiada za
Peertube is a <strong>free/libre software funded by a French non-profit organization</strong>: Framasoft Peertube jest <strong>wolnym/otwartym oprogramowaniem sfinansowanym przez francuską organizację non-profit</strong> — Framasoft
Our organization started in 2004, and now devotes itself <strong>to popular education about digital technology issues.</strong> We are a small structure of less than 40 members and under 10 employees, well-known for the De-google-ify Internet project, when we offered 34 ethical and alternative online tools. As a public interest organization, <strong>over 90% of our funding comes from donations</strong> (tax deductible for French taxpayers). Nasza organizacja powstała w 2004 i obecnie poświęca się <strong>popularyzacji edukacji dotyczącej problemów z technologiami cyfrowymi</strong>. Tworzymy małą strukturę składającą się z nieco ponad 40 członków i mniej niż 10 pracowników, znaną z projektu De-google-ify Internet, który oferuje 34 etyczne i alternatywne narzędzia online. Jako organizacja pożytku publicznego, <strong>ponad 90% naszych funduszy otrzymujemy z darowizn</strong> (mogących być odliczonymi od podatku dla płacących je we Francji).
Thanks to our <a href="/hall-of-fame" target="_blank">crowdfunding (from March to July 2018)</a>, <strong>Framasoft were able to employ PeerTube's main developer.</strong> After a beta release in March 2018, release 1 came out in November 2018. Since then, several intermediary releases have brought many features along. Several collectives have already created PeerTube hosts, laying the foundation for the federation. Dzięki przeprowadzonej przez nas <a href="/hall-of-fame" target="_blank">zbiórce (od marca do lipca 2018)</a>, <strong>organizacja Framasoft mogła zatrudnić głównego programistę PeerTube.</strong> Po wydaniu wersji beta w marcu 2018, pierwsze wydanie ukazało się w listopadzie 2018. Od tego czasu, pojawiło się wiele nowych funkcji. Niektóre grupy utworzyły już serwery PeerTube, tworząc podwaliny dla federacji.
The more people use, support, and contribute to PeerTube, the quicker it will become a concrete alternative to platforms like YouTube. Im więcej osób będzie używać, wspierać i brać udział w tworzeniu PeerTube, tym szybciej stanie się właściwą alternatywą dla platform takich jak YouTube.
Donate to Framasoft Przekaż darowiznę na Framasoft
If you would like to interact with videos (like, comment, download...), subscribe to channels, create playlists or play videos, then all you have to do is <strong>create an account on the PeerTube instance of your choice.</strong> Jeżeli chcesz wchodzić w interakcje z filmami (dodawać do ulubionych, komentować, pobierać…), subrkybować kanały czy tworzyć playlisty, wysarczy że <strong>utworzysz konto na wybranej instancji PeerTube.</strong>
PeerTube instances Instancje PeerTube
1. Find the instance that suits you best 1. Znajdź instancję, która najbardziej Ci odpowiada
By <strong>filtering according to your profile</strong> (video maker or viewer), <strong>topics</strong> that you are looking for or <strong>languages</strong> you speak, <strong>find an instance whose rules match your needs!</strong> <strong>Na podstawie tego, do czego wykorzystujesz platformę</strong> (tworzenie filmów czy oglądanie ich), <strong>tematów</strong> których szukasz czy <strong>języków</strong> których używasz, <strong>znajdź instancję której zasady spełniają Twoje potrzeby!</strong>
2. Create your account and enjoy PeerTube 2. Utwórz konto i ciesz się korzystaniem z PeerTube
A username, an email, a password and you can already <strong>enjoy all the features of PeerTube!</strong> Wysarczy nazwa użytkownika, adres e-mail i hasło, aby <strong>korzystać ze wszystkich funkcji PeerTube!</strong>
PeerTube news archive Nowości dotyczące PeerTube!
PeerTube news! Nowości dotyczące PeerTube!

Loading…

User avatar mkljczk

Translation uploaded

joinpeertube / mainPolish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Home.vue:323
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 465