Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
main Fix this component to clear its alerts. AGPL-3.0 34% 16,005 322,883 528 106 14
Project website joinpeertube.org
Project maintainers User avatar tcit User avatar luc User avatar chocobozzz User avatar JosephK
Translation license AGPL-3.0 main
Languages 39
Source strings 770
Source words 14,910
Source characters 103,334
Hosted strings 24,345
Hosted words 450,624
Hosted characters 3,093,021
As you can see <a href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=publish-a-live-in-peertube-gt-v3">in our <i>how to go live</i> documentation</a>, PeerTube streamers will need a broadcasting software (we recommend the Free-Libre software <a href="https://obsproject.com">OBS</a>), and use the live RTMP key.
Comme vous pouvez le voir <a href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=publish-a-live-in-peertube-gt-v3">dans notre documentation sur <i>comment faire un live</i></a>, les vidéastes utilisant la version 3 de PeerTube auront besoin d'un logiciel pour créer le flux de leur direct (nous recommandons le logiciel libre <a href="https://obsproject.com">OBS</a>), et utiliser une clé RTMP.
8 hours ago
New contributor 8 hours ago
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

You're right. PeerTube is not the perfect tool, far from it. And we never promised that this version 1.0 would be a tool that would include all the features corresponding to all cases.
You're right. PeerTube is not the perfect tool, far from it. And we never promised that this version 1.0 would be a tool that would include all the features corresponding to all casesKeni të drejtë. PeerTube-i s’është mjeti i përsosur, përkundrazi. Dhe ne kurrë nuk premtuam se ky version 1.0 do të ishte mjeti që do të përfshinte krejt veçoritë që u përgjigjen krejt rasteve.
yesterday
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

With PeerTube, <strong>you can choose the hoster of your videos according to his terms of services</strong>, his moderation policy, his federation choices... As you don't have a tech giant facing you, you might be able to talk with you hoster if you ever have a problem, a need, or something you want.
WithMe PeerTube-in, <strong>you can choose the hoster of your videos according to his terms of services</strong>, his moderation policy, his federation choices... As you don't have a tech giant facing you, you might be able to talk with you hoster if you ever have a problem, a need, or something you wantstrehuesin e videove tuaja mund ta zgjidhni duke u bazuar në kushtet e tija të shërbimit</strong>, rregullat e moderimit, zgjedhjet e tija mbi federimin… Ngaqë s’keni një përballë një gjigant teknologjik, mund të jeni në gjendje të bisedoni me strehuesin tuaj, nëse ndonjëherë do të keni ndonjë problem, një nevojë, a diçka që doni.
yesterday
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

Why broadcast PeerTube videos through peer-to-peer?
Pse të transmetohen videot në PeerTube përmes teknikës <em>peer-to-peer</em>tek-për-tek?
yesterday
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

When you host a large file like a video, the biggest thing to fear is success: if a video becomes viral and many people watch it at the same time, the server has a big risk of getting overloaded!
Kur strehoni një kartelë të madhe, bie fjala vjen, një video, gjëja më e madhe për t’iu trembur është suksesi: nëse një video bëhet virale dhe e shohin shumë vetë në të njëjtën kohë, ka rrezik të madh që shërbyesi të bëhet i mbingarkuar!
yesterday
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

What's the interest to federate the video hosting providers?
Ç’i interes ka të jenë të federuar furnizuesit e strehimit të videove?
yesterday
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

What are the main advantages of PeerTube?
What are the main advantages ofCilat janë përparësitë kryesore të PeerTube-it?
yesterday
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

We have chosen to do so as follows: on the one hand we will work primarily in the coming months to improve these tools within PeerTube itself (in the <i>core</i> of the software). On the other hand, we will also focus, in parallel, a large part of PeerTube's development effort during 2019 on the integration of a plugin system, which can be developed by the communities.
We have chosen to do so as follows: on the one hand we will work primarily in the coming months to improve these tools withinKemi zgjedhur ta bëjmë sipas kësaj rruge: në njërën anë, në muajt e ardhshëm, do të merremi kryesisht me përmirësimin e këtyre mjeteve brenda vetë PeerTube -itself (in th (te <i>corebaza</i> of the software). On the other hand, we will also focus, in parallel, a large part of PeerTube's development effort during 2019 on the integration of a plugin-it). Në anën tjetër, paralelisht, do të përqendrojmë një masë të madhe të përpjekjeve të zhvillimit të PeerTube-it gjatë 2019-s mbi integrimin e një syistem, which can be developed by the communitiesi shtojcash, të cilat mund të zhvillohen nga bashkësitë.
yesterday
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

We did not go any further because to favour one technical solution would be to impose, in the code, a political vision of cultural sharing and its financing. All financial solutions are possible and treated equally in PeerTube.
TNuk shkuam më tej, sepse të favorizosh një zgjidhje teknike do të thotë të imponosh, te kodi, një vizion politik mbi ndarjet me të tjerët tëshkëmbimin e kulturës dhe mbi financimin e këtyre ndarjevesaj. Kështu që, në PeerTube, janë të mundshme krejt zgjidhjet për shpërblimfinanciare dhe trajtohen njëlloj.
yesterday
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity