Translation

English (United States)
English (United States) Polish Actions
About peer-to-peer broadcasting and watching O transmisji i oglądaniu peer-to-peer
The PeerTube software can, whenever necessary, use a peer-to-peer protocol (P2P) to broadcast viral videos, <strong>lowering the load of their hosts.</strong> Jeżeli to konieczne, PeerTube może korzystać z protokołu peer-to-peer (P2P) aby transmitować viralowe filmy, <strong>zmniejszając obciążenie serwerów.</strong>
In this way, when you watch a video, your computer contributes to its broadcast. If a lot of people are watching the same video at the same time, their browser automatically send smalls pieces of the video to the other viewers. <strong>The server resources are not over-exploited</strong>: the stream is split, the network optimized. Dzięki temu, kiedy oglądasz film, Twój komputer bierze udział w transmisji. Jeżeli wiele osób ogląda ten sam film jednocześnie, ich przeglądarki wysyłają drobne porcje filmu innym oglądającym. <strong>Zasoby serwera nie są nadmiernie wykorzystywane</strong>: transmisja jest podzielona, a sieć zoptymalizowana.
It might not look like it, but thanks to peer-to-peer broadcasting, popular video makers and their videos are no longer forced to be hosted by big companies, whose infrastructure can stand thousands of views at the same time... or to pay for a robust but extremely expensive independent video host. Może wydawać się inaczej, ale dzięki transmisji peer-to-peer, popularni twórcy filmów i ich filmy nie są przywiązane do hostowania przez wielkie firmy, których infrastruktura pozwala na wyświetlanie ich tysiącom osób jednocześnie… lub płacić za niezależny pozwalający na to, lecz bardzo drogi hosting filmów.
Your move! Czas na Twój ruch!
Sign up Zarejestruj się
Enjoy every feature: history, subscriptions, playlists, notifications... Korzystaj z każdej funkcji: historii oglądania, subskrybcji, list odtwarzania, powiadomień…
Who is behind Kto odpowiada za
Peertube is a <strong>free/libre software funded by a French non-profit organization</strong>: Framasoft Peertube jest <strong>wolnym/otwartym oprogramowaniem sfinansowanym przez francuską organizację non-profit</strong> — Framasoft
Our organization started in 2004, and now devotes itself <strong>to popular education about digital technology issues.</strong> We are a small structure of less than 40 members and under 10 employees, well-known for the De-google-ify Internet project, when we offered 34 ethical and alternative online tools. As a public interest organization, <strong>over 90% of our funding comes from donations</strong> (tax deductible for French taxpayers). Nasza organizacja powstała w 2004 i obecnie poświęca się <strong>popularyzacji edukacji dotyczącej problemów z technologiami cyfrowymi</strong>. Tworzymy małą strukturę składającą się z nieco ponad 40 członków i mniej niż 10 pracowników, znaną z projektu De-google-ify Internet, który oferuje 34 etyczne i alternatywne narzędzia online. Jako organizacja pożytku publicznego, <strong>ponad 90% naszych funduszy otrzymujemy z darowizn</strong> (mogących być odliczonymi od podatku dla płacących je we Francji).
Thanks to our <a href="/hall-of-fame" target="_blank">crowdfunding (from March to July 2018)</a>, <strong>Framasoft were able to employ PeerTube's main developer.</strong> After a beta release in March 2018, release 1 came out in November 2018. Since then, several intermediary releases have brought many features along. Several collectives have already created PeerTube hosts, laying the foundation for the federation. Dzięki przeprowadzonej przez nas <a href="/hall-of-fame" target="_blank">zbiórce (od marca do lipca 2018)</a>, <strong>organizacja Framasoft mogła zatrudnić głównego programistę PeerTube.</strong> Po wydaniu wersji beta w marcu 2018, pierwsze wydanie ukazało się w listopadzie 2018. Od tego czasu, pojawiło się wiele nowych funkcji. Niektóre grupy utworzyły już serwery PeerTube, tworząc podwaliny dla federacji.
The more people use, support, and contribute to PeerTube, the quicker it will become a concrete alternative to platforms like YouTube. Im więcej osób będzie używać, wspierać i brać udział w tworzeniu PeerTube, tym szybciej stanie się właściwą alternatywą dla platform takich jak YouTube.
Donate to Framasoft Przekaż darowiznę na Framasoft
If you would like to interact with videos (like, comment, download...), subscribe to channels, create playlists or play videos, then all you have to do is <strong>create an account on the PeerTube instance of your choice.</strong> Jeżeli chcesz wchodzić w interakcje z filmami (dodawać do ulubionych, komentować, pobierać…), subrkybować kanały czy tworzyć playlisty, wysarczy że <strong>utworzysz konto na wybranej instancji PeerTube.</strong>
PeerTube instances Instancje PeerTube
1. Find the instance that suits you best 1. Znajdź instancję, która najbardziej Ci odpowiada
By <strong>filtering according to your profile</strong> (video maker or viewer), <strong>topics</strong> that you are looking for or <strong>languages</strong> you speak, <strong>find an instance whose rules match your needs!</strong> <strong>Na podstawie tego, do czego wykorzystujesz platformę</strong> (tworzenie filmów czy oglądanie ich), <strong>tematów</strong> których szukasz czy <strong>języków</strong> których używasz, <strong>znajdź instancję której zasady spełniają Twoje potrzeby!</strong>
2. Create your account and enjoy PeerTube 2. Utwórz konto i ciesz się korzystaniem z PeerTube
A username, an email, a password and you can already <strong>enjoy all the features of PeerTube!</strong> Wysarczy nazwa użytkownika, adres e-mail i hasło, aby <strong>korzystać ze wszystkich funkcji PeerTube!</strong>
PeerTube news archive Nowości dotyczące PeerTube!
PeerTube news! Nowości dotyczące PeerTube!
Discover the latest PeerTube improvements Poznaj najnowsze usprawnienia w PeerTube
Subscribe Poznaj kanał
Your email Kim jesteś
See older news
PeerTube news Nowości dotyczące PeerTube!
Page not found Nie odnaleziono strony
Go back to the homepage Wróć na stronę główną
Thanks to our crowdfunfing contributors, PeerTube V3 with live streaming support, global search, playlists embed and more moderation tools is out! Dzięki wsparciu uczestniczącym w naszej zbiórce, wydano PeerTube V3 wraz ze wsparciem dla transmisji na żywo, globalnego wyszukiwania, zagnieżdżaniem list odtwarzania i nowymi narzędziami moderacyjnymi!
2020 roadmap Mapa na 2020
<a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Read the blog post for more information </a> <a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Przeczytaj wpis na blogu, aby znalezc wiecej informacji </a>

Loading…

User avatar mkljczk

New translation

joinpeertube / mainPolish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Instances.vue:23
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 501