Translation

English (United States)
English (United States) Polish
Is "PeerTube" a registered trademark?
Is PeerTube a neutral software?
Is PeerTube's purpose to replace YouTube? Czy celem PeerTube jest zastąpić YouTube?
PeerTube does not contain all the tools I need to manage my instance PeerTube vx.y.z wydaje się nie zawierać wszystkich narzędzi, których potrzebuję aby dobrze zarządzać moją instancją.
Should I have a big server to run PeerTube?
There are many bad/porn videos on PeerTube! Na PeerTube jest za dużo pornografii!
What are the PeerTube features for administrators?
What are the PeerTube features for content creators? Dostosowywanie kanałów przez twórców treści
What are the PeerTube features for developers? Dostosowywanie kanałów przez twórców treści
What are the PeerTube features for viewers?
What are the main advantages of PeerTube? Jakie są główne zalety PeerTube?
What is PeerTube's policy about content monetization? Jak PeerTube wynagradza twórców?
What is PeerTube? Czym jest PeerTube?
What is the PeerTube release policy? Jak PeerTube wynagradza twórców?
Who is working on PeerTube? Kto za co odpowiada w PeerTube?
Why do you let bad people use or upload bad videos on PeerTube?
Why does PeerTube use ActivityPub and WebRTC? Why not IPFS / DTube / Steemit? Dlaczego PeerTube używa protokołu federacji ActivityPub? Dlaczego nie IPFS/d.tube/Steemit?
Why hosting the code on GitHub and Framagit?
FAQ FAQ
A few questions to discover PeerTube Kilka pytań które pomogą zrozumieć PeerTube
PeerTube Presentation Przedstawienie PeerTube
PeerTube is software that you install on a web server. It allows you to create a video hosting website, so create your "homemade YouTube". PeerTube to oprogramowanie które możesz zainstalować na serwerze. Pozwala na utworzenie strony hostującej wideo, takiego „YouTube domowej roboty”.
The difference to YouTube is that it's not intended to create a huge platform centralizing videos from the whole world on a single server farm (which is horribly expensive). Różnicą między PeerTube a YouTube jest to, że nie ma to na celu utworzenie ogromnej platformy centralizującej filmy z całego świata w jednej serwerowni (co jest bardzo drogie).
On the contrary, PeerTube's concept is to create a network of multiple small interconnected video hosting providers. Zamiast tego, koncepcja PeerTube polega na tworzeniu sieci złożonej z wielu małych, wzajemnie połączonych dostawców wideo.
PeerTube is unique because (as far as we know) it's the only video hosting web application which combines three advantages: PeerTube jest wyjątkowe, ponieważ (z tego co wiemy) jest jedyną aplikacją do hostowania filmów łączącą trzy zalety:
An open code under a free/libre license Kod na wolnej/otwartej licencji
PeerTube is freely provided, no need to pay to install it on your server; PeerTube jest dostępne za darmo, nie musisz płacić za możliwość instalacji go na swoim serwerze;
We can look under the hood of PeerTube (its source code): it's auditable, transparent; Możesz zajrzeć pod maskę PeerTube (do kodu źródłowego), dokonać jego audytu;;
It can be enhanced by everyone's contributions. Rozwój projektu jest kierowany przez społeczność, więc wkład każdej osoby może go usprawnić.
A federation of interconnected hosting providers Federacja połączonych ze sobą usług hostingowych
It decentralizes video storage and decision-making power;

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/FAQ.vue:1 src/views/FAQ.vue:293
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 204