Translation

English (United States)
English (United States) Polish Actions
Plugins & Themes Strona wtyczki
Develop plugins and themes using the <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/contribute-plugins">getting started guide</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Check the complete <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/api-plugins">plugin/theme documentation</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Get help on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framacolibri.org/c/peertube">PeerTube forum</a> or ask new plugin/theme API in <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">PeerTube issues</a> Strona wykonana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> i zaprojektowana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a>
PeerTube uses ActivityPub because this federation protocol is recommended by the W3C and is also used by other projects like the social network <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinmastodon.org/">Mastodon</a>. PeerTube korzysta z ActivityPub, ponieważ jest to protokół federacji rekomendowany przez W3C, któóry jest już używany przez sieć społecznościową Mastodon.
IPFS is a great technology, but it still seems too young for streaming large files. The PeerTube P2P system based on well established protocols like HTTP and WebRTC, and the <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=instances-redundancy">redundancy system</a> are more easy for us to use and to maintain.
DTube does not seem open source, because publishing only compiled code hinders freedom of modification. Po przeprowadzeniu dyskusji, uznaliśmy że d.tube nie jest wolnym ani otwartym oprogramowaniem, ponieważ publikowanie wyłącznie skompilowanego kodu ogranicza wolność do modyfikacji.
PeerTube does not impose any remuneration model. This is the choice we have made, and others (like DTube) have made other choices. So it's up to you to see what suits you. PeerTube jest wolne, zdecentralizowane i rozproszone, nie narzuca żadnego modelu wynagrodzeń. To wybór który podjęliśmy. Inni (tak jak d.tube) podjęli inne decyzje, co ma też swoje zalety. Od Ciebie zależy, co Tobie pasuje.
Historical reason.
We have a policy for contributions related to security. Please refer to <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/security">our security policy and advisories</a>. Ponieważ z założenia wolne i otwarte oprogramowanie szanuje naszą fundamentalną wolność i gwarantuje ją dzięki<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/blob/develop/LICENSE">licencji</a>, mającej podstawę prawną umowie.
Hall of Fame Hala sław
Sponsors Sponsorzy
Financial Contributors Wspierający finansowo
Contributors Twórcy
Questions on PeerTube? Need help? You've come to the right place! Masz pytania dotyczące PeerTube? Potrzebujesz pomocy? Jesteś w dobrym miejscu!
Better understand and use PeerTube Lepiej zrozumiej i korzystaj z PeerTube
You have a question? Masz pytanie?
Discover our FAQ Przeczytaj nasze FAQ
Need a detailed guide? Potrzebujesz szczegółowego przewodnika?
Read the documentation Przeczytaj dokumentację
Ask questions to the community Zadaj pytania społeczności
Go to the forum Przejdź na forum
For PeerTube admins Dla administratorów PeerTube
Install PeerTube Zainstaluj PeerTube
Upgrade PeerTube Aktualizuj PeerTube
Administer PeerTube Administruj PeerTube
Contribute to PeerTube Współtwórz PeerTube
How to contribute? Jak pomagać w tworzeniu?
Learn more about free/libre software Dowiedz się więcej o wolnym/otwartym oprogramowaniu
Learn more about the federation Dowiedz się więcej o federacji
Skip to content Zawartość wrażliwa

Loading…

User avatar mkljczk

Translation uploaded

joinpeertube / mainPolish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Help.vue:18
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 411