Translation

8312101634344200207
English
Key English Gaelic
1747928867514972971 Publication scheduled on Thèid fhoillseachadh
5093002376262354382 Transcoding failed Dh’fhàillig an tar-chòdachadh
118687079501751948 Move to external storage failed Dh’fhàillig leis a’ ghluasad dhan stòras air an taobh a-muigh
4887724548587271148 Waiting transcoding A’ feitheamh air an tar-chòdachadh
4517785179607945981 To transcode Ri thar-chòdachadh
3299576663551440736 To import Ri ion-phortadh
8492933894084361602 Subscribe to RSS feed "<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ title }}"/>" Fo-sgrìobh air inbhir RSS “<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ title }}"/>“
187187500641108332 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ noResultMessage }}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ noResultMessage }}"/>
1795705931707209785 Add to watch later Cuir air a’ chlàr-fhaire
8498940878158860248 Remove from watch later Thoir air falbh on chlàr-fhaire
1219783168145776019 LIVE ENDED THÀINIG AN SRUTHADH BEÒ GU CRÌOCH
2439066254855913806 Only I can see this video Chan fhaic ach mi fhìn a’ video seo
6767380569816110388 Only shareable via a private link Cha ghabh a cho-roinneadh ach le ceangal prìobhaideach
6828965264297239528 Anyone can see this video Chì duine sam bith a’ video seo
1425933035739773115 Only users of this instance can see this video Chan fhaic ach luchd-cleachdaidh an ionstans seo a’ video seo
8312101634344200207 <x id="PH" equiv-text="this.views"/> viewers Tha <x id="PH" equiv-text="this.views"/> a’ coimhead air
7756087706411154095 <x id="PH" equiv-text="this.views"/> views Choimhead <x id="PH" equiv-text="this.views"/> air
5210096066382592800 Video to import updated. Chaidh a’ video ri ion-phortadh ùrachadh.
3284171506518522275 Your video was uploaded to your account and is private. Chaidh a’ video agad a luchdadh suas dhan chunntas agad ’s tha e prìobhaideach.
5699822024600815733 But associated data (tags, description...) will be lost, are you sure you want to leave this page? Ach thèid dàta sam bith nach deach a shàbhaladh (tagaichean, tuairisgeulan…) air chall, a bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an duilleag seo fhàgail?
1219739004043110649 Your video is not uploaded yet, are you sure you want to leave this page? Cha deach a’ video agad a luchdadh suas fhathast, a bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an duilleag seo fhàgail?
6932865105766151309 Upload Luchdaich suas
8278735427925094503 Upload <x id="PH"/> Luchdaich suas <x id="PH"/>
5981816353437801748 Video published. Chaidh a’ video fhoillseachadh.
764164089183618119 You have unsaved changes! If you leave, your changes will be lost. Tha atharraichean gun sàbhaladh agad! Ma dh’fhalbhas tu, thèid na h-atharraichean agad air chall.
8306050839443016954 Video updated. Chaidh a’ video ùrachadh.
5512208811126492983 Report comment Dèan gearan mun bheachd
3691787517663044217 The deletion will be sent to remote instances so they can reflect the change. Thèid fiosrachadh mun sguabadh às a chur tha na h-ionstansan cèine ach an dèan iad a leithid cheudna.
7321800851971795962 It is a remote comment, so the deletion will only be effective on your instance. Seo beachd cèin, mar sin dha bhi buaidh aig an sguabadh às ach air an ionstans agad fhèin.
5964038603724691720 Delete and re-draft Sguab às is dèan dreachd ùr air
7163633882758007711 Do you really want to delete and re-draft this comment? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson am beachd seo a sguabadh às agus dreachd ùr a dhèanamh air?

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation changed

PeerTube / angularGaelic

11 months ago
User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
8312101634344200207
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1866