Translation

English (United States)
English (United States) Albanian Actions
Direct contact with a human-scale hoster allows for two things: you no longer are the client of a huge tech company, and <strong>you can nurture a special relationship with your hoster, who distributes your data.</strong> Kontakti i drejtpërdrejtë me një strehues qenie njerëzore lejon dy gjëra: s’jeni më klient i një shoqërie të stërmadhe teknologjike dhe <strong>mund të ndërtoni një marrëdhënie të veçantë me strehuesin tuaj, i cili shpërndan lëndën tuaj.</strong>
With PeerTube, you get to choose your hosting provider according to their terms of use, such as their disk space limit per user, their moderation policy, who they chose to federate with... You are not speaking with a huge tech company, so you can talk it out in case of any issue, need, desire... Me PeerTube-in, përfitoni zgjedhjen e shërbimit të strehimit të videove sipas kushteve të tyre të përdorimit, bie fjala, kufiri i hapësirës në disk për përdorues, rregullat e tyre të moderimit, me cilët vendosin të feederohen… Nuk po flisni me një shoqëri të stërmadhe teknike, ndaj mund ta bisedoni, në rast të çfarëdo problemi, nevoje, dëshire…
Browse/discover PeerTube instances Shfletoni/zbuloni instanca PeerTube
About peer-to-peer broadcasting and watching Mbi transimetime dhe parje tek-për-tek
The PeerTube software can, whenever necessary, use a peer-to-peer protocol (P2P) to broadcast viral videos, <strong>lowering the load of their hosts.</strong> Software-i PeerTube mundet, kurdo që të jetë e nevojshme, të përdorë një protokoll tek-për-tek (P2P) për të transmetuar video virale, <strong>duke ulur ngarkesën te strehuesit e tyre.</strong>
In this way, when you watch a video, your computer contributes to its broadcast. If a lot of people are watching the same video at the same time, their browser automatically send smalls pieces of the video to the other viewers. <strong>The server resources are not over-exploited</strong>: the stream is split, the network optimized. Në këtë mënyrë, kur shihni një video, kompjuteri juaj kontribuon në transmetimin e saj. Nëse një video po e shohin shumë vetë njëherësh, shfletuesi i tyre dërgon copëza të vogla të videos te parës të tjerë. <strong>Burimet e shërbyesit nuk stërmundohen</strong>: transmetimi ndahet, rrjeti optimizohet.
It might not look like it, but thanks to peer-to-peer broadcasting, popular video makers and their videos are no longer forced to be hosted by big companies, whose infrastructure can stand thousands of views at the same time... or to pay for a robust but extremely expensive independent video host. Mund të mos duket kështu, por falë transmetimit tek-për-tek, krijues të suksesshëm dhe videot e tyre s’janë më të detyruara të strehohen nga shoqëri të mëdha, një gjigant web-i, infrastruktura e të cilave mund të mbajë mijëra parje në të njëjtën kohë… apo të paguajnë për një strehë të fuqishme, por tejet të shtrenjtë strehimi videosh.
Your move! Radha juaj!
Sign up Regjistrohuni
Enjoy every feature: history, subscriptions, playlists, notifications... Shijoni çdo veçori: historik, pajtime, luajlista, njoftime…
Who is behind Kush është pas tij
Peertube is a <strong>free/libre software funded by a French non-profit organization</strong>: Framasoft Peertube-i është një <strong><em>software</em> i lirë/libre i financuar nga një ent jofitimprurës frëng</strong>: Framasoft
Our organization started in 2004, and now devotes itself <strong>to popular education about digital technology issues.</strong> We are a small structure of less than 40 members and under 10 employees, well-known for the De-google-ify Internet project, when we offered 34 ethical and alternative online tools. As a public interest organization, <strong>over 90% of our funding comes from donations</strong> (tax deductible for French taxpayers). Shoqata jonë zuri fill më 2004-n dhe tani i është përkushtuar <strong>edukimit popullor rreth çështjeve të teknologjisë dixhitale.</strong> Jemi një strukturë e vogël, me më pak se 40 anëtarë dhe në 10 të punësuar, të mirënjohur për projektin “De-google-ify Internet”, për të cilin ofruam 34 mjete internetore etike dhe alternative. Si një ent i interesit publik, <strong>mbi 90% e financimeve tona vijnë nga dhurime</strong> (të reduktueshme nga taksat për taksapaguesit francez).
Thanks to our <a href="/hall-of-fame" target="_blank">crowdfunding (from March to July 2018)</a>, <strong>Framasoft were able to employ PeerTube's main developer.</strong> After a beta release in March 2018, release 1 came out in November 2018. Since then, several intermediary releases have brought many features along. Several collectives have already created PeerTube hosts, laying the foundation for the federation. Falë <a href="/hall-of-fame" target="_blank">mbledhjes së fondeve (nga marsi deri në korrik të 2018-s)</a>, <strong>Framasoft-i qe në gjendje të punësojë zhvilluesin kryesor të PeerTube-it.</strong> Pas një hedhje beta në qarkullim në mars të 2018-s, hedhja 1 në qarkullim mbërriti në nëntor të 2018-s. Që prej atëherë, disa hedhje të ndërmjetme në qarkullim kanë prurë me vete mjaft veçori. Disa bashkësi kanë krijuar tashmë strehë PeerTube, duke hedhur themelet e federimit.
The more people use, support, and contribute to PeerTube, the quicker it will become a concrete alternative to platforms like YouTube. Sa më shumë vetëm e përdorin, përkrahin dhe kontribuojnë te PeerTube-i, aq më shpejt do të bëhet një alternativë konkrete ndaj platformash të tilla si YouTube.
Donate to PeerTube Dhuroni për PeerTube-in
If you would like to interact with videos (like, comment, download...), subscribe to channels, create playlists or play videos, then all you have to do is <strong>create an account on the PeerTube instance of your choice.</strong> Nëse do të donit të ndërveproni me video (fjala vjen, të komentoni, të shkarkoni, …), të pajtoheni në kanale, të krijoni luajlista apo të luani video, krejt çka ju duhet të bëni është të <strong>krijoni një llogari te instanca PeerTube ku dëshironi.</strong>
PeerTube instances Instanca PeerTube
1. Find the instance that suits you best 1. Gjeni instancën që ju përshtatet më mirë
By <strong>filtering according to your profile</strong> (video maker or viewer), <strong>topics</strong> that you are looking for or <strong>languages</strong> you speak, <strong>find an instance whose rules match your needs!</strong> Duke <strong>i filtruar sipas profilit tuaj</strong> (krijues apo parës videosh), <strong>temave</strong> për të cilat po kërkoni, ose <strong>gjuhëve</strong> që flisni, <strong>gjeni një instancë rregullat e së cilës puqen me nevojat tuaja!</strong>
2. Create your account and enjoy PeerTube 2. Krijoni llogarinë tuaj dhe shijoni PeerTube-in
A username, an email, a password and you can already <strong>enjoy all the features of PeerTube!</strong> Një emër përdoruesi, një email, një fjalëkalim dhe mundeni tashmë të <strong>shijoni krejt veçoritë e PeerTube-it!</strong>
PeerTube news archive Arkiv lajmesh PeerTube
PeerTube news! Lajme PeerTube!
Discover the latest PeerTube improvements Zbuloni përmirësimet më të reja të PeerTube-it
Subscribe Pajtohuni
Your email Email-i juaj
See older news Shihni lajme të vjetra
PeerTube news Lajme PeerTube
Page not found Nuk u gjet faqe
Go back to the homepage Kthehu te faqja hyrëse

Loading…

User avatar Besnik_b

Translation changed

joinpeertube / mainAlbanian

6 days ago
User avatar None

String updated in the repository

joinpeertube / mainAlbanian

a week ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Albanian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Home.vue:379
String age
a week ago
Source string age
a week ago
Translation file
src/locale/sq/LC_MESSAGES/app.po, string 473