English (United States) Albanian
? ?
"Another" world cannot be built using surveillance capitalism's tools. Një botë “tjetër” s’mund të ndërtohet duke përdorur mjetet e survejimit të kapitalizmit.
"It's outrageous and unconscious: you're releasing PeerTube's version x.y.z when it doesn't contain the necessary tools to effectively manage videos claimed by rights holders, or to effectively manage the issue of online harassment in comments, or to effectively manage monetization through advertising, or to (insert here your request to PeerTube). It will never work! What do you intend to do about it?" “Është për të vënë duart në kokë dhe pa tru: po hidhni në qarkullim versionin x.y.z.1 të PeerTube-it, ndërkohë që nuk përmban mjetet e domosdoshme për të administruar me efikasitet video të pretenduara nga mbajtës të drejtash, ose për të administruar me efikasitet çështjen e ngacmimit në internet që nga komentet, ose për të administruar me efikasitet monetarizim përmes reklamash, ose për (vendosni këtu qarjen tuaj ndaj PeerTube-it). S’kemi gjë në vijë! Ç’keni ndërmend të bëni për këtë?”
« Independent designer, UX researcher who seeks to acquire a thorough and deep understanding of uses and design user-friendly, ethical and inclusive tools. » « Disenjator i pavarur, kërkues UX që kërkon të përfitojë një kuptim të plotë dhe të thellë të përdorimeve dhe të skicojë mjete miqësore ndaj përdoruesve, etike dhe gjithëpërfshirëse. »
(Aug. - Sept.) (Gus. - Sht.)
(July) (Korrik)
(June) (Qershor)
(Oct. - Nov.) (Tet. - Nën.)
[V3 Roadmap] Global Search ✅, let's go to moderation tools! [Plan pune për V3] Kërkim Global ✅, le të merremi me mjetet e moderimit!
[V3 Roadmap] Moderation ✅, let's improve plugins and playlists! [Plan pune për V3] Moderim ✅, le të përmirësojme shtojcat dhe luajlistat!
%{ instance.totalInstanceFollowers } follower instance %{ instance.totalInstanceFollowers } instancë ndjekëse
<a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Read Framasoft's statement on the Framablog</a> <a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Lexoni deklaratën e Framasoft-it, te Framablog</a>
<a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank" class="bottom-link"> Read the blog post </a> <a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank" class="bottom-link"> Lexoni postimin e blogut </a>
<a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Read the blog post for more information </a> <a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Për më tepër hollësi, lexoni postimin e blogut </a>
<a target="_blank" href="https://framagit.org/framasoft/peertube/official-plugins/-/tree/master/peertube-plugin-auto-block-videos">peertube-plugin-auto-block-videos</a>, which allows to automatically block videos from a public list.
<a target="_blank" href="https://framagit.org/framasoft/peertube/official-plugins/-/tree/master/peertube-plugin-auto-mute">peertube-plugin-auto-mute</a>, which allows to automatically hide accounts and instances according to a public list;
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">PeerTube documentation website</a> development and maintenance; Zhvillim dhe mirëmbajtje e <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">sajtit të dokumentimit të PeerTube -it</a>;
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">PeerTube's official documentation site</a> (administration and use); <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Sajti zyrtar i dokumentimit të PeerTube-it</a> (administrim dhe përdorim);
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://instances.joinpeertube.org">PeerTube instances index</a> development and maintenance; Zhvillim dhe mirëmbajtje e <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://instances.joinpeertube.org">treguesit të instancave PeerTube</a>;
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinpeertube.org">Official PeerTube website</a> development and maintenance; Zhvillim dhe mirëmbajtje e <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinpeertube.org">sajtit zyrtar të PeerTube-it</a>;