Translation Information

Project website joinpeertube.org
Project maintainers User avatar tcit User avatar luc User avatar chocobozzz User avatar JosephK
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Affero General Public License v3.0 only
Source code repository https://framagit.org/framasoft/peertube/joinpeertube.git
Repository branch master
Last remote commit more articulate FAQ entry regarding monetization 0f90457
Rigel Kent authored 8 hours ago
Weblate repository https://weblate.framasoft.org/git/joinpeertube/main/
Filemask src/locale/*/LC_MESSAGES/app.po
Translation file Download src/locale/sq/LC_MESSAGES/app.po
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

You're right. PeerTube is not the perfect tool, far from it. And we never promised that this version 1.0 would be a tool that would include all the features corresponding to all cases.
You're right. PeerTube is not the perfect tool, far from it. And we never promised that this version 1.0 would be a tool that would include all the features corresponding to all casesKeni të drejtë. PeerTube-i s’është mjeti i përsosur, përkundrazi. Dhe ne kurrë nuk premtuam se ky version 1.0 do të ishte mjeti që do të përfshinte krejt veçoritë që u përgjigjen krejt rasteve.
a month ago
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

With PeerTube, <strong>you can choose the hoster of your videos according to his terms of services</strong>, his moderation policy, his federation choices... As you don't have a tech giant facing you, you might be able to talk with you hoster if you ever have a problem, a need, or something you want.
WithMe PeerTube-in, <strong>you can choose the hoster of your videos according to his terms of services</strong>, his moderation policy, his federation choices... As you don't have a tech giant facing you, you might be able to talk with you hoster if you ever have a problem, a need, or something you wantstrehuesin e videove tuaja mund ta zgjidhni duke u bazuar në kushtet e tija të shërbimit</strong>, rregullat e moderimit, zgjedhjet e tija mbi federimin… Ngaqë s’keni një përballë një gjigant teknologjik, mund të jeni në gjendje të bisedoni me strehuesin tuaj, nëse ndonjëherë do të keni ndonjë problem, një nevojë, a diçka që doni.
a month ago
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

Why broadcast PeerTube videos through peer-to-peer?
Pse të transmetohen videot në PeerTube përmes teknikës <em>peer-to-peer</em>tek-për-tek?
a month ago
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

When you host a large file like a video, the biggest thing to fear is success: if a video becomes viral and many people watch it at the same time, the server has a big risk of getting overloaded!
Kur strehoni një kartelë të madhe, bie fjala vjen, një video, gjëja më e madhe për t’iu trembur është suksesi: nëse një video bëhet virale dhe e shohin shumë vetë në të njëjtën kohë, ka rrezik të madh që shërbyesi të bëhet i mbingarkuar!
a month ago
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

What's the interest to federate the video hosting providers?
Ç’i interes ka të jenë të federuar furnizuesit e strehimit të videove?
a month ago
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

What are the main advantages of PeerTube?
What are the main advantages ofCilat janë përparësitë kryesore të PeerTube-it?
a month ago
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

We have chosen to do so as follows: on the one hand we will work primarily in the coming months to improve these tools within PeerTube itself (in the <i>core</i> of the software). On the other hand, we will also focus, in parallel, a large part of PeerTube's development effort during 2019 on the integration of a plugin system, which can be developed by the communities.
We have chosen to do so as follows: on the one hand we will work primarily in the coming months to improve these tools withinKemi zgjedhur ta bëjmë sipas kësaj rruge: në njërën anë, në muajt e ardhshëm, do të merremi kryesisht me përmirësimin e këtyre mjeteve brenda vetë PeerTube -itself (in th (te <i>corebaza</i> of the software). On the other hand, we will also focus, in parallel, a large part of PeerTube's development effort during 2019 on the integration of a plugin-it). Në anën tjetër, paralelisht, do të përqendrojmë një masë të madhe të përpjekjeve të zhvillimit të PeerTube-it gjatë 2019-s mbi integrimin e një syistem, which can be developed by the communitiesi shtojcash, të cilat mund të zhvillohen nga bashkësitë.
a month ago
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

We did not go any further because to favour one technical solution would be to impose, in the code, a political vision of cultural sharing and its financing. All financial solutions are possible and treated equally in PeerTube.
TNuk shkuam më tej, sepse të favorizosh një zgjidhje teknike do të thotë të imponosh, te kodi, një vizion politik mbi ndarjet me të tjerët tëshkëmbimin e kulturës dhe mbi financimin e këtyre ndarjevesaj. Kështu që, në PeerTube, janë të mundshme krejt zgjidhjet për shpërblimfinanciare dhe trajtohen njëlloj.
a month ago
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

We can look under the hood of PeerTube (its source code): it's auditable, transparent;
Mund të zhbironijmë nën kapakun e PeerTube-it (në kodin burim të tij): mund të merret në shqyrtim, është transparent;
a month ago
User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

We are working as quickly as possible to improve PeerTube, but we are doing so with the resources we have, which means <strong>very</strong> limited.
Po punojmë aq shpejt sa mundenmi për ta përmirësuar PeerTube-in, por këtë po e bëjmë me burimet që kemi, që përkthehet <strong>shumë</strong> të kufizuara.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 739 14,000 96,451
Translated 78% 577 9,031 61,767
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 25% 192 4,538 31,084

Last activity

Last change March 6, 2021, 9:45 p.m.
Last author Besnik Bleta

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity