Translation

English (United States) Albanian Actions
News Lajme
News & Politics Lajme & Politikë
No Jo
No it doesn't. You can't deploy multiple PeerTube nodes behind a load balancer. Jo. S"mund të vini në punë disa nyja PeerTube pas një balancuesi ngarkese.
No it is not. Jo është jo.
No it's not an octopus, it's a cuttlefish! From Latin sēpia, it's the reason why the mascot of PeerTube is called Sepia. Jo, s’është oktapod, është kallamar! Nga fjala sēpia e latinishtes, kjo është arsyeja pse simboli i PeerTube-it quhet Sepia.
No opinion Pa opinione
No results S’ka përfundime
No results found S’u gjetën përfundime
No technical skills are required! S’ka nevojë për aftësitë teknike!
No video quota per user Pa kuota video për përdoruesit
No we don't, because PeerTube is not a service but a free software. Jo, ngaqë PeerTube-i s’është shërbim, është <em>software</em> i lirë.
Nor does Microsoft or Adobe have any control over who uses Word or Photoshop and for what purposes. As ka Microsoft-i apo Adobe-i kontroll mbi se kush përdor Word-in apo Photoshop-in dhe për ç’qëllime.
Occitan Oçitanisht
Official <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-docker">Docker support</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-docker">Mbulim zyrtar për Docker</a>
On platform Në platformën
On the contrary, PeerTube's concept is to create a network of multiple small interconnected video hosting providers. Përkundrazi, konceptimi i PeerTube-it është krijimi i një rrjeti furnizuesish të vegjël të shumtë, të ndërlidhur, strehimi videosh.
Optimize videos and generate <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-configuration?id=vod-transcoding">multiple resolutions</a> using ffmpeg Optimizoni video dhe prodhoni <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-configuration?id=vod-transcoding">qartësi të ndryshme</a>, duke përdorur ffmpeg-un
Or you prefer to subscribe to the PeerTube <strong>RSS feed</strong>? Apo parapëlqeni të pajtoheni te <strong>prurja RSS</strong> e PeerTube-it?
Organize videos in public or private <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-library?id=video-history">playlists</a> Sistemoni videot në <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-library?id=video-history">luajlista</a> publike ose private
Other Framasoft's volunteers and salaried members also contribute to the PeerTube project on various aspects (strategy, communication, development, community animation). Të tjerë vullnetarë të Framasoft-it dhe anëtarë me rrogë kontribuojnë gjithashtu te projekti PeerTube në aspekte të ndryshme (strategji, komunikim, zhvillim, punë me bashkësinë).
Our plugins selection Përzgjedhja jonë e shtojcave
P2P can be disabled by default P2P-ja mund të çaktivizohet, si parazgjedhje
P2P with WebRTC P2P me WebRTC
Page not found Nuk u gjet faqe
Peer-to-peer broadcasting Transmetim tek-për-tek
PeerTube allows platforms to be connected to each other, creating a <strong>big network</strong> of platforms that are both autonomous and interconnected. PeerTube-i lejon që instancat të lidhen me njëra-tjetrën, duke krijuar një <strong>rrjet të madh</strong> instancash që janë autonome dhe në të njëjtën kohë të ndërlidhura.
PeerTube allows you to focus on what you do the best: your videos, the way <strong>you</strong> want to create them. PeerTube-i ju lejon të përqendroheni në atë që bëni më mirë: videot tuaja, mënyrën se si <strong>ju</strong> doni t’i krijoni ato.
PeerTube developers are committed to develop and improve moderation tools to make instances always easier to manage. Zhvilluesit e PeerTube-it janë të përkushtuar të zhvillojnë dhe përmirësojnë mjete moderimi, për t’i bërë instancat gjithnjë e më të kollajta për t’u mirëmbajtur.
PeerTube does not contain all the tools I need to manage my platform PeerTube-i nuk përmban krejt mjetet që më duhen për të administruar instancën time
PeerTube does not impose any remuneration model. This is the choice we have made, and others (like DTube) have made other choices. So it's up to you to see what suits you. PeerTube-i nuk imponon ndonjë model shpërblimesh. Kjo është zgjidhja që kemi bërë, të tjerë (bie fjala, DTube) kanë bërë zgjedhje të tjera. Pra, ju mbetet juve të shihni se ç’ju përshtatet.

Loading…

User avatar Besnik_b

New translation

joinpeertube / mainAlbanian

2 weeks ago
User avatar chocobozzz

Comment added

joinpeertube / mainAlbanian

Sure! It's for videos/playlists/channels created/published "On platform video.blender.org" or "On platform framatube.org"

2 weeks ago
User avatar Besnik_b

Comment added

joinpeertube / mainAlbanian

@chocobozzz Could you please add a bit of context about this string? TIA!

2 weeks ago
User avatar None

String updated in the repository

joinpeertube / mainAlbanian

 
2 weeks ago
Browse all component changes
User avatar Besnik_b

Translation comment

@chocobozzz Could you please add a bit of context about this string? TIA!

2 weeks ago
User avatar chocobozzz

Translation comment

Sure! It's for videos/playlists/channels created/published "On platform video.blender.org" or "On platform framatube.org"

2 weeks ago