English (United States) Albanian
<strong>PeerTube 2.2</strong> greatly improved video abuses management (search, abuses display, actions on the video or account etc), added moderation hooks and helpers in the plugins API and Framasoft developed an experimental <em>Auto mute</em> plugin based on public lists. strong>PeerTube 2.2</strong> përmirësoi fort administrimin e abuzimeve me videot (kërkim, shfaqje abuzimesh, veprime mbi videon ose llogarinë etj), u shtuan hook-e moderimi dhe ndihmësa te API shtojcash dhe Framasoft-i zhvilloi një shtojcë eksperimentale <em>Vetëheshtoje</em> bazuar në lista publike.
Art Art
日本語 日本語
简体中文(中国) 简体中文(中国)