Translation

6279087330074580345
English
Key English Vietnamese Actions
7585826646011739428 Edit Sửa
5293515551330482519 Truncated preview Xem trước rút gọn
80730865601179554 Complete preview Xem trước đầy đủ
8644431249513874405 <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown#Example" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Markdown</a> compatible that supports: Hỗ trợ định dạng <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown#Example" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Markdown</a>:
146235964740293376 Recommended Đề xuất
80975420989930934 (extensions: <x id="PH" equiv-text="this.videoImageExtensions"/>, <x id="PH_1" equiv-text="this.maxSizeText"/>: <x id="PH_2" equiv-text="this.maxVideoImageSizeInBytes"/>) (định dạng: <x id="PH" equiv-text="this.videoImageExtensions"/>, <x id="PH_1" equiv-text="this.maxSizeText"/>: <x id="PH_2" equiv-text="this.maxVideoImageSizeInBytes"/>)
1779391511451594552 Using an ActivityPub account Bằng ActivityPub
3372646000533908418 Subscribe with a remote account: Dùng tài khoản ở một máy chủ khác:
6691897331062834756 Subscribe with an account on this instance Dùng tài khoản ở máy chủ này
1740917574463702967 Subscribe with your local account Dùng tài khoản hiện tại
7639191791633609999 The live stream will be automatically terminated. Buổi livestream sẽ tự động bị hủy bỏ.
8023282004085823427 <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> will be duplicated by your instance. <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> sẽ bị trùng lặp trên máy chủ của bạn.
4140366911638662173 Do you really want to remove "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>" files? Bạn có chắc chắn xóa tập tin "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>"?
2955645766721124100 Remove "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>" files Xóa tập tin "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>"
7758350391886784213 Removed files of <x id="PH" equiv-text="video.name"/>. Đã xóa những tập tin <x id="PH" equiv-text="video.name"/>.
6279087330074580345 Transcoding jobs created for <x id="PH" equiv-text="video.name"/>. Đã tạo công việc chuyển mã cho <x id="PH" equiv-text="video.name"/>.
2949829240129672512 Using a syndication feed Bằng Feed
7695158742270602420 Subscribe via RSS Dùng trình đọc RSS
6086125715086510222 PROFILE SETTINGS CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN
855178133027341271 <x id="START_TAG_SPAN"/>Remote subscribe<x id="CLOSE_TAG_SPAN"/><x id="START_TAG_SPAN_1"/>Remote interact<x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> <x id="START_TAG_SPAN"/>Đăng ký từ xa<x id="CLOSE_TAG_SPAN"/><x id="START_TAG_SPAN_1"/>Giao tiếp từ xa<x id="CLOSE_TAG_SPAN"/>
6462281745850371027 You can subscribe to the channel via any ActivityPub-capable fediverse instance (PeerTube, Mastodon or Pleroma for example). Bạn có thể đăng ký kênh bằng tài khoản của một máy chủ ActivityPub (ví dụ PeerTube, Mastodon hoặc Pleroma).
20374890400263257 You can interact with this via any ActivityPub-capable fediverse instance (PeerTube, Mastodon or Pleroma for example). Bạn có thể tương tác bằng tài khoản của một máy chủ ActivityPub (ví dụ PeerTube, Mastodon hoặc Pleroma).
6751395526297887552 PeerTube version Phiên bản PeerTube
5975923297757530070 <x id="START_TAG_DIV"/>Default NSFW/sensitive videos policy<x id="CLOSE_TAG_DIV"/><x id="START_TAG_DIV_1"/>can be redefined by the users<x id="CLOSE_TAG_DIV"/> <x id="START_TAG_DIV"/>Chính sách về nội dung nhạy cảm<x id="CLOSE_TAG_DIV"/><x id="START_TAG_DIV_1"/>do người dùng tự quyết định<x id="CLOSE_TAG_DIV"/>
3386631781603205915 User registration allowed Cho phép đăng ký
2562108310156005500 Video uploads Video tải lên
457567965747150035 Transcoding in multiple resolutions Chuyển ra nhiều độ phân giải
330610135077253864 Live streaming enabled Cho phép livestream
8135461567542503937 Transcode live video in multiple resolutions Chuyển video livestream ra nhiều độ phân giải
4990508956923223990 Max parallel lives Luồng tối đa
7864066132065250510 <x id="INTERPOLATION"/> per user / <x id="INTERPOLATION_1"/> per instance <x id="INTERPOLATION"/> mỗi người dùng / <x id="INTERPOLATION_1"/> mỗi máy chủ

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6279087330074580345
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 133