Key English Vietnamese
219462505467671767 Close the left menu Đóng thanh menu
3455550526898419928 Open the left menu Mở thanh menu
9075761896562520962 You don't have notifications. Bạn không có thông báo.
3780281836273462589 <x id="INTERPOLATION"/> published a new video: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> đăng một video mới: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/>
3861380964267994829 The notification concerns a video now unavailable Thông báo có liên quan tới một video không khả dụng
5067946665521007036 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been unblocked Video của bạn <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> vừa được mở khoá
7127745751169269971 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been blocked Video của bạn <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> vừa bị khoá
506794214492992969 <x id="START_LINK"/>A new video abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/> Một video quấy rối<x id="CLOSE_LINK"/> vừa tạo trên <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
3487882822536102372 <x id="START_LINK"/>A new comment abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>Một bình luận xúc phạm<x id="CLOSE_LINK"/> vừa tạo trên video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
7885094785640544496 <x id="START_LINK"/>A new account abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on account <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>Một tài khoản xúc phạm<x id="CLOSE_LINK"/> vừa tạo trên tài khoản <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
2008776855594205860 <x id="START_LINK"/>A new abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created <x id="START_LINK"/>Một xâm phạm mới<x id="CLOSE_LINK"/> vừa được tạo
8816959058080937679 <x id="START_LINK"/>Your abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>accepted<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>rejected<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK"/>Xâm phạm của bạn <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> đã <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>được phê duyệt<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>từ chối<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
6464941273929604379 <x id="START_LINK"/>Abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has a new message <x id="START_LINK"/>Xâm phạm <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> có một tin nhắn mới
420488506127153204 The recently added video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_LINK_1"/>automatically blocked<x id="CLOSE_LINK"/> Video tải lên gần đây <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> vừa bị <x id="START_LINK_1"/>khóa tự động<x id="CLOSE_LINK"/>
2740435661398285769 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> commented your video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> đã bình luận video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> của bạn
2020563642195933477 The notification concerns a comment now unavailable Thông báo có liên quan tới một bình luận không khả dụng
2436106664506839309 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been published Video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> của bạn vừa được đăng
7130219900907848048 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> succeeded <x id="START_LINK"/>Nhập video từ nguồn khác<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> thành công
2099623308096969132 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> failed <x id="START_LINK"/>Video bạn nhập<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> không tải lên thành công
3371351937331192777 User <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> registered on your instance Người dùng <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> đăng ký máy chủ của bạn