Translation

7639191791633609999
English
Key English Vietnamese Actions
5263519165976128456 Edit starts/stops at Chọn điểm bắt đầu/kết thúc
3768927257183755959 Save Lưu
8890926675057871150 Delete from <x id="INTERPOLATION"/> Xóa khỏi <x id="INTERPOLATION"/>
834805431202576194 No results. Không có video nào.
158575725114802951 Only live videos Chỉ video livestream
7585826646011739428 Edit Sửa
5293515551330482519 Truncated preview Xem trước rút gọn
80730865601179554 Complete preview Xem trước đầy đủ
8644431249513874405 &lt;a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown#Example" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;Markdown&lt;/a&gt; compatible that supports: Hỗ trợ định dạng &lt;a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown#Example" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;Markdown&lt;/a&gt;:
146235964740293376 Recommended Đề xuất
80975420989930934 (extensions: <x id="PH" equiv-text="this.videoImageExtensions"/>, <x id="PH_1" equiv-text="this.maxSizeText"/>: <x id="PH_2" equiv-text="this.maxVideoImageSizeInBytes"/>) (định dạng: <x id="PH" equiv-text="this.videoImageExtensions"/>, <x id="PH_1" equiv-text="this.maxSizeText"/>: <x id="PH_2" equiv-text="this.maxVideoImageSizeInBytes"/>)
1779391511451594552 Using an ActivityPub account Bằng ActivityPub
3372646000533908418 Subscribe with a remote account: Dùng tài khoản ở một máy chủ khác:
6691897331062834756 Subscribe with an account on this instance Dùng tài khoản ở máy chủ này
1740917574463702967 Subscribe with your local account Dùng tài khoản hiện tại
7639191791633609999 The live stream will be automatically terminated. Buổi livestream sẽ tự động bị hủy bỏ.
8023282004085823427 <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> will be duplicated by your instance. <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> sẽ bị trùng lặp trên máy chủ của bạn.
4140366911638662173 Do you really want to remove "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>" files? Bạn có chắc chắn xóa tập tin "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>"?
2955645766721124100 Remove "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>" files Xóa tập tin "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>"
7758350391886784213 Removed files of <x id="PH" equiv-text="video.name"/>. Đã xóa những tập tin <x id="PH" equiv-text="video.name"/>.
6279087330074580345 Transcoding jobs created for <x id="PH" equiv-text="video.name"/>. Đã tạo công việc chuyển mã cho <x id="PH" equiv-text="video.name"/>.
2949829240129672512 Using a syndication feed Bằng Feed
7695158742270602420 Subscribe via RSS Dùng trình đọc RSS
6086125715086510222 PROFILE SETTINGS CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN
855178133027341271 <x id="START_TAG_SPAN"/>Remote subscribe<x id="CLOSE_TAG_SPAN"/><x id="START_TAG_SPAN_1"/>Remote interact<x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> <x id="START_TAG_SPAN"/>Đăng ký từ xa<x id="CLOSE_TAG_SPAN"/><x id="START_TAG_SPAN_1"/>Giao tiếp từ xa<x id="CLOSE_TAG_SPAN"/>
6462281745850371027 You can subscribe to the channel via any ActivityPub-capable fediverse instance (PeerTube, Mastodon or Pleroma for example). Bạn có thể đăng ký kênh bằng tài khoản của một máy chủ ActivityPub (ví dụ PeerTube, Mastodon hoặc Pleroma).
20374890400263257 You can interact with this via any ActivityPub-capable fediverse instance (PeerTube, Mastodon or Pleroma for example). Bạn có thể tương tác bằng tài khoản của một máy chủ ActivityPub (ví dụ PeerTube, Mastodon hoặc Pleroma).
6751395526297887552 PeerTube version Phiên bản PeerTube
5975923297757530070 <x id="START_TAG_DIV"/>Default NSFW/sensitive videos policy<x id="CLOSE_TAG_DIV"/><x id="START_TAG_DIV_1"/>can be redefined by the users<x id="CLOSE_TAG_DIV"/> <x id="START_TAG_DIV"/>Chính sách về nội dung nhạy cảm<x id="CLOSE_TAG_DIV"/><x id="START_TAG_DIV_1"/>do người dùng tự quyết định<x id="CLOSE_TAG_DIV"/>
3386631781603205915 User registration allowed Cho phép đăng ký
2562108310156005500 Video uploads Video tải lên

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

10 months ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
live livestream PeerTube
stream livestream PeerTube

String information

Key
7639191791633609999
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 128