Translation

9088099192924395359
English
Key English Vietnamese
2330577642930707695 Cancel Hủy
935187492052582731 Submit Gửi
8343217707114977013 The contact form is not enabled on this instance. Máy chủ này ẩn mục liên hệ.
5108124319304980502 Report video "<x id="INTERPOLATION"/>" Báo cáo video "<x id="INTERPOLATION"/>"
5471125870639393916 What is the issue? Video này có vấn đề gì?
2466846716878254816 Element <x id="PH" equiv-text="param"/> not found Không tìm thấy thành phần <x id="PH" equiv-text="param"/>
7539427273132299890 Unlisted Hạn chế
3686284950598311784 Private Riêng tư
7688104409544625220 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 view} other {<x id="INTERPOLATION"/> views}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 lượt xem} other {<x id="INTERPOLATION"/> lượt xem}}
8562063050145802350 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 viewer} other {<x id="INTERPOLATION"/> viewers}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 người xem} other {<x id="INTERPOLATION"/> người xem}}
3267631941074558910 Cannot fetch information of this remote account Không thể lấy thông tin của tài khoản liên hợp này
9081463435738465430 Blocked Đã khoá
870586304593427318 Are you sure you want to delete these <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> videos? Bạn có chắc muốn xóa <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> video?
6630644917521475697 Deleted <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> videos. Đã xóa <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> video.
2870417795706430145 Unblocked <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> videos. Đã bỏ khóa <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> video.
9088099192924395359 Are you sure you want to delete <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> HLS streaming playlists? Bạn có chắc chắn xóa <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> những danh sách phát trực tiếp HLS?
5442133371267277333 Are you sure you want to delete WebTorrent files of <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> videos? Bạn có chắc chắn xóa những tập tin WebTorrent của <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> video?
1571742433738679426 Files were removed. Đã xóa bỏ các tập tin.
7054344823477412274 Transcoding jobs created. Đã tạo công việc chuyển mã.
3514509630940272440 Sensitive Nhạy cảm
7708270344948043036 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ playlist.videoChannelBy }}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ playlist.videoChannelBy }}"/>
3044142083883783523 Updated <x id="INTERPOLATION"/> Cập nhật <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ playlist.updatedAt | myFromNow }}"/>
5643561794785412000 Unavailable Không khả dụng
6381490568322624964 Deleted Đã xóa
5263519165976128456 Edit starts/stops at Chọn bắt đầu/kết thúc ở
3768927257183755959 Save Lưu
8890926675057871150 Delete from <x id="INTERPOLATION"/> Xóa khỏi <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ playlist?.displayName }}"/>
834805431202576194 No results. Không có kết quả.
3594371452042277118 Videos with the most interactions for recent videos, minus user history Những video gần đây được tương tác nhiều nhất
158575725114802951 Only live videos Chỉ video livestream
7585826646011739428 Edit Sửa

Loading…

User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
9088099192924395359
Flags
xml-text
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 102