Translation

9012879216268259096
English
Key English Vietnamese
7976591803735140601 Latest published video Video đăng gần đây
283609029522452529 Error in channel miniature component: <x id="PH" equiv-text="err.message"/> Lỗi cấu trúc kênh: <x id="PH" equiv-text="err.message"/>
3059355667050002541 Error in playlist miniature component: <x id="PH" equiv-text="err.message"/> Lỗi cấu trúc danh sách phát: <x id="PH" equiv-text="err.message"/>
863691161959989717 Error in video miniature component: <x id="PH" equiv-text="err.message"/> Lỗi cấu trúc video: <x id="PH" equiv-text="err.message"/>
1247256698916587400 Error in videos list component: <x id="PH" equiv-text="err.message"/> Lỗi trong danh sách video: <x id="PH" equiv-text="err.message"/>
1460134385691851101 Advanced filters Bộ lọc nâng cao
2504502765849142619 No items found Không tìm thấy
4902817035128594900 Description Mô tả
8740951153302736329 Video descriptions are truncated by default and require manual action to expand them. Mô tả của video sẽ bị cắt ngắn theo mặc định và yêu cầu click vào để xem toàn bộ.
2090254132451149776 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://chooser-beta.creativecommons.org/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>Choose<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> the appropriate licence for your work. <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://chooser-beta.creativecommons.org/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>Chọn<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> giấy phép phù hợp cho video của bạn.
5462361983940693567 Channel Kênh
2806917038528218276 FAQ FAQ
3620232640697554352 Frequently asked questions about PeerTube Câu hỏi thường gặp về PeerTube
8942351587754185907 API API
3722967224215437913 API documentation Tài liệu API
9012879216268259096 Schedule publication (<x id="INTERPOLATION"/>) Lên lịch xuất bản ( <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ calendarTimezone }}"/>)
9155449485123349070 Contains sensitive content Chứa nội dung nhạy cảm
4850841867094321899 Some instances hide videos containing mature or explicit content by default. Một vài máy chủ sẽ ẩn video chứa nội dung bạo lực hoặc nhạy cảm theo mặc định.
4895908242997839943 Publish after transcoding Đăng sau khi chuyển đổi
5596242684708779591 If you decide not to wait for transcoding before publishing the video, it could be unplayable until transcoding ends. Nếu bạn chọn không đợi chuyển mã khi đăng video, bạn sẽ không xem video được cho đến khi chuyển xong.
5984574397847510001 Basic info Thông tin cơ bản
2142169012597585513 Add another caption Thêm caption khác
4525569337497033381 See the subtitle file Xem file phụ đề
5600963353867835532 Already uploaded ✔ Đã tải lên ✔
73284819990858102 Will be created on update Sẽ được tạo khi cập nhật
7044449271109607418 Cancel create Ngưng tạo
7879454016898626211 Will be deleted on update Sẽ bị xóa khi cập nhật
305832955565133216 Cancel deletion Ngưng xóa
360396717319152766 No captions for now. Hiện không có caption nào.
8508836953540308271 Live settings Thiết lập livestream
1212376766715456139 ⚠️ If you enable this option, your live will be terminated if you exceed your video quota ⚠️ Nếu kích hoạt tùy chọn này, buổi livestream sẽ hủy bỏ nếu bạn đạt giới hạn dung lượng

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
9012879216268259096
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 374