Translation

2497681082724639563
English
Key English Vietnamese
2728623642717111613 Don't show me this warning anymore Đừng hiện cảnh báo cho tôi nữa
7819314041543176992 Close Đóng
4853631149357965563 Update live settings Cập nhật thiết lập livestream
6013345175862135505 Configure Cấu hình
742596572641738016 Change the language Đổi ngôn ngữ
2964653499524716819 Help to translate PeerTube! Hãy giúp dịch PeerTube!
5464118521750361406 Public profile Tài khoản công khai
7773271640656013365 Interface: Ngôn ngữ:
1674139713929545659 Videos: Video:
9156407045661257130 Sensitive: Nhạy cảm:
3430483831942247060 Help share videos Giúp lan truyền video
7005745151564974365 Keyboard shortcuts Phím tắt
6307374733149824815 powered by PeerTube - CopyLeft 2015-2021 powered by PeerTube - CopyLeft 2015-2021
7911416166208830577 Help Trợ giúp
8378304669563824772 Get help using PeerTube Hướng dẫn sử dụng PeerTube
2497681082724639563 powered by PeerTube powered by PeerTube
7507948636555938109 Log out Đăng xuất
8893390761160292681 My account Tài khoản của tôi
6371572688505952303 My library Kho video của tôi
2308975396733519902 Create an account Tạo tài khoản
3108704604266608109 My video imports Video của tôi nhập
949618577357088829 Create a new playlist Tạo danh sách phát mới
2689878465089314112 Interface: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentInterfaceLanguage }}"/> Ngôn ngữ: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentInterfaceLanguage }}"/>
667372110624203230 Import jobs concurrency Nhập công việc đồng thời
2184839376696112704 allows to import multiple videos in parallel. ⚠️ Requires a PeerTube restart. cho phép nhập nhiều video song songl. ⚠️ Yêu cầu khởi động lại PeerTube.
780513172839038392 jobs in parallel công việc song song
5997625369044180192 Allow import with HTTP URL (e.g. YouTube) Cho phép nhập URL HTTP(ví dụ YouTube)
7627544798203088407 Discover Khám phá
7844706011418789951 Administration Người quản trị
1726363342938046830 About Thông tin
7922989125096435449 Contact Liên hệ

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2497681082724639563
Flags
xml-text
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 263