Translation

5437132245714159662
English
Key English Vietnamese
4148250392704331190 Comment cannot be more than 3000 characters long. Bình luận tối đa 3000 ký tự.
6854100952145697527 Display name cannot be more than 120 characters long. Tên hiển thị tối đa 120 ký tự.
6198895122092095739 Privacy is required. Yêu cầu chế độ đăng.
1276238402004616037 The channel is required when the playlist is public. Yêu cầu kênh khi danh sách phát công khai.
5226261760726752768 Live information Thông tin buổi livestream
5078078160576986217 Permanent/Recurring live Livestream vĩnh viễn
7220386604464537651 Live RTMP Url Live RTMP Url
4956017863340142734 Live RTMPS Url Live RTMPS Url
1225050607125362052 Live stream key Mã livestream
5058286083557987083 ⚠️ Never share your stream key with anyone. ⚠️ Không chia sẻ mã trực tiếp của bạn với bất cứ ai.
5941639683192662500 This is a normal live Đây là buổi livestream bình thường
7263323611663811322 You can't stream multiple times in a normal live, but you can save a replay of it that will use the same URL Bạn không thể livestream nhiều lần trong một buổi livestream bình thường, nhưng bạn có thể lưu lại một video sử dụng cùng URL
2261925229535541622 This is a permanent/recurring live Đây là một buổi livestream vĩnh viễn
6791299537270100091 You can stream multiple times in a permanent/recurring live. The URL for your viewers won't change but you cannot save replays of your lives Bạn có thể livestream nhiều lần trong một buổi livestream vĩnh viễn. URL của buổi livestream giữ nguyên nhưng bạn không thể lưu lại video
3112273530390098557 Replay will be saved Phát lại sẽ được lưu
5437132245714159662 Video name is required. Video cần có tên
2807676084745266104 Video name must be at least 3 characters long. Tên video cần dài hơn 3 kí tự.
2155414141025589556 Video name cannot be more than 120 characters long. Tên video cần ngắn hơn 120 kí tự.
1074634769552897790 Video name has leading or trailing whitespace. Tên video không được để khoảng trống.
9115337161597088460 Video privacy is required. Cần quy định tính riêng tư của video.
7309902991450450996 Video channel is required. Yêu cầu kênh video.
3959376623771116873 Video description must be at least 3 characters long. Mô tả video phải tối thiểu 3 ký tự.
725195891739570830 Video description cannot be more than 10000 characters long. Mô tả video tối đa 10000 ký tự.
142488285332434408 A tag should be more than 2 characters long. Một thẻ cần dài hơn 2 kí tự.
691846635236293620 A tag should be less than 30 characters long. Một thẻ cần ngắn hơn 30 kí tự.
4146790476782316573 A maximum of 5 tags can be used on a video. Mỗi video được sử dụng tối đa 5 thẻ.
2389667090302909529 A tag should be more than 1 and less than 30 characters long. Mỗi thẻ tối thiểu 1 ký tự và tối đa 30 ký tự.
4806300480558315727 Video support must be at least 3 characters long. Hỗ trợ video ít nhất 3 ký tự.
6655773021893755977 Video support cannot be more than 1000 characters long. Hỗ trợ video tối đa 1000 ký tự.
4246579596585402255 A date is required to schedule video update. Cần có ngày để lên lịch cập nhật video.
8728283516316752593 This file is too large. Tập tin này quá lớn.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5437132245714159662
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1636