Translation

3971192070835972256
English
Key English Vietnamese Actions
4733690367258997247 just now vừa xong
2222108104954671970 <x id="PH"/> sec <x id="PH"/> giây
8489397598480880903 {interval, plural, =1 {1 year ago} other {<x id="interval"/> years ago}} {interval, plural, =1 {1 năm trước} other {<x id="interval"/> năm trước}}
599762045687999334 {interval, plural, =1 {1 month ago} other {<x id="interval"/> months ago}} {interval, plural, =1 {1 tháng trước} other {<x id="interval"/> tháng trước}}
4951459525104027759 {interval, plural, =1 {1 week ago} other {<x id="interval"/> weeks ago}} {interval, plural, =1 {1 tuần trước} other {<x id="interval"/> tuần trước}}
2471141982657856893 {interval, plural, =1 {1 day ago} other {<x id="interval"/> days ago}} {interval, plural, =1 {1 ngày trước} other {<x id="interval"/> ngày trước}}
8562677309401914974 {interval, plural, =1 {1 hour ago} other {<x id="interval"/> hours ago}} {interval, plural, =1 {1 giờ trước} other {<x id="interval"/> giờ trước}}
3613007385964514320 <x id="PH" equiv-text="interval"/> year(s) ago <x id="PH" equiv-text="interval"/> năm trước
6499699285816188400 Abuse reports Báo cáo vi phạm
4930506384627295710 Settings Cài đặt
9178182467454450952 Confirm Xác nhận
7784486624424057376 Instance name is required. Bắt buộc có tên máy chủ.
3281212084219111058 Short description should not be longer than 250 characters. Mô tả ngắn không được dài hơn 250 ký tự.
6033463036257195528 Twitter username is required. Bắt buộc điền tài khoản Twitter.
8198703669620791633 Previews cache size is required. Kích thước bộ nhớ cache của bản xem trước là bắt buộc.
3971192070835972256 Previews cache size must be greater than 1. Kích thước bộ nhớ cache của các bản xem trước phải lớn hơn 1.
2903453036126968504 Previews cache size must be a number. Kích thước bộ nhớ cache của các bản xem trước phải là số.
6941976540222684735 Captions cache size is required. Kích cỡ bộ nhớ đệm của phụ đề là bắt buộc.
780869536819343075 Captions cache size must be greater than 1. Kích cỡ bộ nhớ đệm của phụ đề phải lớn hơn 1.
2498218540197718478 Captions cache size must be a number. Kích cỡ bộ nhớ đệm của phụ đề phải là số.
818392297325723982 Signup limit is required. Yêu cầu giới hạn đăng ký.
5630311719329022718 Signup limit must be greater than 1. Use -1 to disable it. Yêu cầu giới hạn đăng ký phải lớn hơn 1. Sử dụng -1 để tắt nó.
2555843408410000965 Signup limit must be a number. Giới hạn đăng ký phải là số.
346485141381099383 Signup minimum age is required. Bắt buộc phải có độ tuổi đăng ký.
4230672031132838318 Signup minimum age must be greater than 1. Độ tuổi đăng ký phải lớn hơn 1.
5929230001329133993 Signup minimum age must be a number. Độ tuổi đăng ký phải là số.
240096858386658337 Admin email is required. Yêu cầu email của quản trị viên.
4392533896009432078 Admin email must be valid. Email của admin phải sử dụng được.
6172217783476989430 Transcoding threads is required. Yêu cầu chuyển mã chuỗi.
5320424292625586941 Transcoding threads must be greater or equal to 0. Chuyễn mã chuỗi phải lớn hơn hoặc bằng 0.
8185661254949728718 Max live duration is required. Yêu cầu thời lượng tối đa của livestream.

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3971192070835972256
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1648