Translation

6522428509564266583
English
Key English Vietnamese Actions
2123659921722214537 Views Lượt xem
3208627574396957172 Search index is unavailable. Retrying with instance results instead. Không thể tìm kiếm tất cả. Thay vào đó, hãy thử lại với kết quả chỉ ở máy chủ.
307702206382241469 Search error Lỗi tìm kiếm
8491751845906232809 PeerTube instance host filter is invalid Bộ lọc máy chủ lưu trữ PeerTube không hợp lệ
4580988005648117665 Search Tìm kiếm
320689395528621696 Navigate between plugins and themes Chuyển đổi giữa tiện ích và chủ đề
7804724824750282316 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {kết quả} other {kết quả}}"/>
5891040073345002614 <x id="PH"/> years ago <x id="PH"/> năm trước
8392321423487952834 1 year ago 1 năm trước
9022576335789205254 <x id="PH"/> months ago <x id="PH"/> tháng trước
6874778750344205852 1 month ago 1 tháng trước
6473426250245763193 <x id="PH"/> weeks ago <x id="PH"/> tuần trước
6538455390369999912 1 week ago 1 tuần trước
5186107770140555014 <x id="PH"/> days ago <x id="PH"/> ngày
3927517496763161987 1 day ago 1 ngày trước
6522428509564266583 <x id="PH"/> hours ago <x id="PH"/> giờ trước
6285422673271535468 1 hour ago 1 giờ trước
8256466313580256940 <x id="PH"/> min ago <x id="PH"/> phút trước
4733690367258997247 just now vừa xong
2222108104954671970 <x id="PH"/> sec <x id="PH"/> giây
6499699285816188400 Abuse reports Báo cáo vi phạm
4930506384627295710 Settings Cài đặt
9178182467454450952 Confirm Xác nhận
7784486624424057376 Instance name is required. Bắt buộc có tên máy chủ.
3281212084219111058 Short description should not be longer than 250 characters. Mô tả ngắn không được dài hơn 250 ký tự.
6033463036257195528 Twitter username is required. Bắt buộc điền tài khoản Twitter.
8198703669620791633 Previews cache size is required. Kích thước bộ nhớ cache của bản xem trước là bắt buộc.
3971192070835972256 Previews cache size must be greater than 1. Kích thước bộ nhớ cache của các bản xem trước phải lớn hơn 1.
2903453036126968504 Previews cache size must be a number. Kích thước bộ nhớ cache của các bản xem trước phải là số.
6941976540222684735 Captions cache size is required. Kích cỡ bộ nhớ đệm của phụ đề là bắt buộc.
780869536819343075 Captions cache size must be greater than 1. Kích cỡ bộ nhớ đệm của phụ đề phải lớn hơn 1.

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6522428509564266583
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1586