Translation

1168086599577356916
English
Key English Polish Actions
5984574397847510001 Basic info Podstawowe informacje
2142169012597585513 Add another caption Dodaj kolejny napis
4525569337497033381 See the subtitle file Zobacz plik z napisami
5600963353867835532 Already uploaded ✔ Już wrzucone ✔
73284819990858102 Will be created on update Zostanie stworzone przy aktualizacji
7044449271109607418 Cancel create Anuluj tworzenie
8541869921865486762 Will be edited on update Will be edited on update
4013233634947488312 Cancel edition Cancel edition
7879454016898626211 Will be deleted on update Zostanie usunięte przy aktualizacji
305832955565133216 Cancel deletion Anuluj usunięcie
360396717319152766 No captions for now. Nie ma jeszcze napisów.
8508836953540308271 Live settings Ustawienia transmisji
1212376766715456139 ⚠️ If you enable this option, your live will be terminated if you exceed your video quota ⚠️ Jeżeli włączysz tę opcję, Twoja transmisja zostanie przekroczona jeśli przekroczysz swój limit przestrzeni
1966495339378120213 Latency mode Latency mode
8891497955962997247 Automatically publish a replay when your live ends Automatycznie publikuj powtórkę, gdy transmisja zakończy się
1168086599577356916 Video preview Podgląd filmu
2288513108450439427 Support Wsparcie
1359533927353954373 View account Zobacz konto
3799746968259478616 View account Zobacz konto
6778225321073009261 View owner account Zobacz konto właściciela
8798391261676185924 VIDEO CHANNEL KANAŁ WIDEO
5121874940679887597 Copy channel handle Kopiuj adres kanału
2486917589932345430 OWNER ACCOUNT KONTO WŁAŚCICIELA
1952020204339597057 Short text to tell people how they can support you (membership platform...). Krótki tekst aby poinformować innych, jak mogą Cię wspomóc (platforma członkostwa…).
7958716262877895706 Original publication date Oryginalna data publikacji
50985514722149155 This is the date when the content was originally published (e.g. the release date for a film) To data oryginalnej publikacji treści (np. data wydania filmu)
1669378369440073270 Plugin settings Ustawienia wtyczki
54931094224146544 Small latency Small latency
668281328725856861 Reduce latency to ~15s disabling P2P Reduce latency to ~15s disabling P2P
5607669932062416162 Default Default
4299493457408757206 Average latency of 30s Average latency of 30s

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1168086599577356916
Flags
xml-text
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 403