Translation

English (United States)
English (United States) Ukrainian Actions
Direct contact with a human-scale hoster allows for two things: you no longer are the client of a huge tech company, and <strong>you can nurture a special relationship with your hoster, who distributes your data.</strong> Безпосередній зв'язок із людигою-хостером надає дві переваги: ви більше не є клієнтом величезної технологічної компанії та <strong>ви можете підтримувати особливі відносини зі своїм хостером, який розповсюджує ваші дані.</strong>
With PeerTube, you get to choose your hosting provider according to their terms of use, such as their disk space limit per user, their moderation policy, who they chose to federate with... You are not speaking with a huge tech company, so you can talk it out in case of any issue, need, desire... За допомогою PeerTube ви можете обрати своїх постачальників хостингу відповідно до їхніх умов використання, наприклад, їхнього обмеження простору на диску на кожного користувача, їхньої політики модерації, обраних пов'язаних серверів... Ви взаємодієте не з величезною технологічною компанією, тож можете обговорити виниклу проблему, потребу, побажання...
Browse/discover PeerTube instances Переглянути/знайти сервери PeerTube
About peer-to-peer broadcasting and watching Про однорангове мовлення та перегляд
The PeerTube software can, whenever necessary, use a peer-to-peer protocol (P2P) to broadcast viral videos, <strong>lowering the load of their hosts.</strong> Програмне забезпечення PeerTube може, коли це необхідно, використовувати протокол однорівневого надсилання даних (P2P), щоб транслювати вірусні відео <strong>зі зниженим навантаженням на свій хостинг.</strong>
In this way, when you watch a video, your computer contributes to its broadcast. If a lot of people are watching the same video at the same time, their browser automatically send smalls pieces of the video to the other viewers. <strong>The server resources are not over-exploited</strong>: the stream is split, the network optimized. Таким чином, коли ви переглядаєте відео, ваш комп’ютер допомагає його трансляції. Якщо багато людей одночасно дивляться одне й те саме відео, їхні браузери автоматично надсилають невеликі фрагменти відео іншим глядачам. <strong>Ресурси сервера не використовуються надмірно</strong>: потік розділений, мережа оптимізована.
It might not look like it, but thanks to peer-to-peer broadcasting, popular video makers and their videos are no longer forced to be hosted by big companies, whose infrastructure can stand thousands of views at the same time... or to pay for a robust but extremely expensive independent video host. Це може здаватися інакше, але завдяки одноранговим трансляціям, популярні відеовиробники та їхні відео більше не повинні розміщуватися великими компаніями, чия інфраструктура уможливлює тисячі поглядів одночасно... або платити за надійний, але надзвичайно дорогий незалежний відеохост.
Your move! Ваш хід!
Sign up Реєстрація
Enjoy every feature: history, subscriptions, playlists, notifications... Насолоджуйтеся кожною функцією: історією, підписками, добірками, сповіщеннями...
Who is behind Хто стоїть за
Peertube is a <strong>free/libre software funded by a French non-profit organization</strong>: Framasoft PeerTube — це <strong>вільне програмне забезпечення, яке фінансується французькою некомерційною організацією</strong>: Framasoft
Our organization started in 2004, and now devotes itself <strong>to popular education about digital technology issues.</strong> We are a small structure of less than 40 members and under 10 employees, well-known for the De-google-ify Internet project, when we offered 34 ethical and alternative online tools. As a public interest organization, <strong>over 90% of our funding comes from donations</strong> (tax deductible for French taxpayers). Наша організація постала у 2004 році, і тепер вона присвячує себе <strong>популярній освіті з питань цифрових технологій.</strong> Ми є невеликою структурою менш ніж 40 учасників, та до 10 працівників, добре відомою за проєктом De-google-ify, у якому ми пропонуємо 34 етичних та альтернативних онлайнових інструментів. Як організація, що представляє громадські інтереси, <strong>понад 90% нашого фінансування надходить від внесків</strong> (з податковими вирахуваннями для французьких платників податків).
Thanks to our <a href="/hall-of-fame" target="_blank">crowdfunding (from March to July 2018)</a>, <strong>Framasoft were able to employ PeerTube's main developer.</strong> After a beta release in March 2018, release 1 came out in November 2018. Since then, several intermediary releases have brought many features along. Several collectives have already created PeerTube hosts, laying the foundation for the federation. Завдяки нашому <a href="/hall-of-fame" target="_blank">краудфандингу (з березня до липня 2018 року)</a>, <strong>Framasoft змогла найняти головного розробника PeerTube.</strong> Після бета-випуску у березні 2018 року перший випуск відбувся у листопаді 2018 року. Відтоді кілька проміжних випусків принесли багато функцій. Кілька колективів вже створили хости PeerTube, заклавши основу для федерації.
The more people use, support, and contribute to PeerTube, the quicker it will become a concrete alternative to platforms like YouTube. Чим більше людей використовуватиме PeerTube, підтримуватиме його та робитиме свій внесок, тим швидше він стане конкретною альтернативою таким платформам, як YouTube.
Donate to PeerTube Підтримати PeerTube
If you would like to interact with videos (like, comment, download...), subscribe to channels, create playlists or play videos, then all you have to do is <strong>create an account on the PeerTube instance of your choice.</strong> Якщо ви хочете взаємодіяти з відео (наприклад, коментувати, завантажувати...), підписуватися на канали, створювати добірки або відтворювати відео, тоді все, що вам потрібно зробити, це <strong>створити обліковий запис на одному з серверів PeerTube на ваш вибір.</strong>
PeerTube instances Сервери PeerTube
1. Find the instance that suits you best 1. Знайдіть сервер, який вам сподобається
By <strong>filtering according to your profile</strong> (video maker or viewer), <strong>topics</strong> that you are looking for or <strong>languages</strong> you speak, <strong>find an instance whose rules match your needs!</strong> <strong>Фільтрування відповідно до вашого профілю</strong> (автор відео або глядач), <strong>тем</strong>, які ви шукаєте або <strong>мов</strong>, якими ви говорите, <strong>знаходитиме сервер, чиї правила відповідають вашим потребам!</strong>
2. Create your account and enjoy PeerTube 2. Створіть обліковий запис і насолоджуйтесь роботою PeerTube
A username, an email, a password and you can already <strong>enjoy all the features of PeerTube!</strong> Введіть ім'я користувача, електронну пошту, пароль, і ви вже можете <strong>насолоджуватися всіма функціями PeerTube!</strong>
PeerTube news archive Архів новин PeerTube
PeerTube news! Новини PeerTube!
Discover the latest PeerTube improvements Дізнайтеся про найновіші вдосконалення PeerTube
Subscribe Підписатися
Your email Ваша е-пошта
See older news Переглянути давніші новини
PeerTube news Новини PeerTube
Page not found Сторінку не знайдено
Go back to the homepage Повернутися на головну сторінку

Loading…

User avatar ihor_ck

Translation changed

joinpeertube / mainUkrainian

6 days ago
User avatar None

String updated in the repository

joinpeertube / mainUkrainian

a week ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Home.vue:379
String age
a week ago
Source string age
a week ago
Translation file
src/locale/uk/LC_MESSAGES/app.po, string 473