Translation

English (United States)
English (United States) Gaelic
Need a detailed guide? A bheil thu feumach air treòraiche mionaideach?
Read the documentation Leugh an docamaideadh
Ask questions to the community Faighnich ceist dhen choimhearsnachd
Go to the forum Tadhail air a’ bhòrd-bhrath
For PeerTube admins Do rianairean PeerTube
Install PeerTube Stàlaich PeerTube
Upgrade PeerTube Àrdaich PeerTube
Administer PeerTube Rianaich PeerTube
Contribute to PeerTube Cuidich le leasachadh PeerTube
How to contribute? Ciamar a chuidicheas mi?
Learn more about free/libre software Barrachd fiosrachaidh mu bhathar-bog saor
Learn more about the federation Barrachd fiosrachaidh mun cho-nasgadh
Skip to content Thoir leum gun t-susbaint
PeerTube, a free software to take back control of your videos Bathar-bog saor a bheir smachd dhut air na videothan agad fhèin
Free software to take back control of your videos Bathar-bog saor a bheir smachd dhut air na videothan agad fhèin
Search for PeerTube videos, channels and playlists Lorg videothan, seanailean is liostaichean-cluich PeerTube
V4 is here! Tha tionndadh 3 beò!
PeerTube V4 with channel customization, playlists search, custom instance homepage and more video filters is out!
PeerTube, developed by Framasoft, is the free and decentralized alternative to video platforms, providing you over %{ videos } videos published by %{ users } users and viewed over %{ views } million times ’S e roghainn eile air ùrlaran video a th’ ann am PeerTube a tha saor is sgaoilte ’s ’ga leasachadh le Framasoft agus bheir e còrr is %{ videos } video dhut a chaidh fhoillseachadh le %{ users } luchd-cleachdaidh ’s a chaidh coimhead orra còrr is %{ views } millean turas
<a href="https://framablog.org/2021/11/30/peertube-v4-more-power-to-help-you-present-your-videos/" target="_blank" class="bottom-link"> Read the blog post </a> <a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank" class="bottom-link"> Leugh post a’ bhloga </a>
See the instances list Seall liosta nan ionstansan
Discover our content selection Fidir roghadh is taghadh de shusbaint
Browse contents Rùraich an t-susbaint
What is Dè th’ ann am
? ?
PeerTube aspires to be a <strong>decentralized and free/libre alternative</strong> to video broadcasting services. Tha PeerTube ag amas a bhith ’na <strong>roghainn eile a tha sgaoilte agus saor</strong> airson seirbheis craoladh videothan a thoirt dhut.
Our aim is not to replace them, but rather to simultaneously offer something else, with different values. Chan eil sinn ag amas a dhol ’nan àite gu tur ach gun tairg sinn roghainn a bharrachd dhut air a bheil luachan eadar-dhealaichte.
A federation of interconnected hosting services Co-nasgadh de sheirbheisean òstaidh
PeerTube is not meant to become a huge platform that would centralize videos from all around the world. Chan e ùrlar mòr a th’ ann am PeerTube a chuireadh na videothan o fheadh an t-saoghail ri chèile air an aon àite.
Rather, it is <strong>a network of inter-connected small videos hosters</strong>. An àite sin, ’s e <strong>lìonra de dh’òstairean video beaga ’s co-cheangailte ri chèile</strong> a th’ ann.
Anyone with a modicum of technical skills can host a PeerTube server, aka an instance. Each instance hosts its users and their videos. In this way, <strong>every instance is created, moderated and maintained independently by various administrators.</strong> ’S urrainn do neach sam bith le beagan sgilean teicnigeach frithealaiche PeerTube (ris an can sinn “ionstans”) òstadh. Nì gach ionstans òstadh air an luchd-cleachdaidh ’s na videothan aige fhèin. Air an dòigh sin, <strong>tha gach ionstans air a chruthachadh, ’ga ghlèidheadh is fo mhaorsainneachd iomadh rianairean.</strong>

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

joinpeertube / mainGaelic

6 days ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Home.vue:25
String age
8 days ago
Source string age
8 days ago
Translation file
src/locale/gd/LC_MESSAGES/app.po, string 429