English (United States) Gaelic
A free software to take back control of your videos! With more than 100 000 hosted videos, viewed more than 6 millions times and 20 000 users, PeerTube is the decentralized free software alternative to videos platforms developed by Framasoft Bathar-bog saor a bheir smachd dhut air na videothan agad fhèin! Le còrr is 100 000 video ’gan òstadh a chaidh shealltainn orra còrr is 6 millean turas agus 20 000 luchd-cleachdaidh, ’s e roghainn eile airson ùrlar videothan a th’ ann am PeerTube a tha ’na bhathar-bhog saor ’s sgaoilte a tha ’ga leasachadh le Framasoft
Discover the channel Fidir an seanail
Go on the instance Tadhail air an ionstans
Watch the video Coimhead air a’ video
Legal notices Sanasan laghail
Contact Fios thugainn
Newsletter Litir-naidheachd
Forum Bòrd-brath
Press kit Acainn luchd-naidheachd
JoinPeerTube Git Git aig JoinPeerTube
PeerTube Git Git aig PeerTube
Website developed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> and designed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a> Chaidh an làrach-lìn a leasachadh le <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> ’s a dhealbhadh le <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a>
Illustrations from <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framatube.org/videos/watch/9c9de5e8-0a1e-484a-b099-e80766180a6d">What is PeerTube video</a>, created by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://libreart.info/">LILA</a> - <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://film.zemarmot.net/">ZeMarmot Team</a> Sgead-dhealbhan o <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framatube.org/videos/watch/9c9de5e8-0a1e-484a-b099-e80766180a6d">video “Dè th’ ann am PeerTube”</a> a chaidh a chruthachadh le <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://libreart.info/">LILA</a> – <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://film.zemarmot.net/">Sgioba ZeMarmot</a>
PeerTube mascot created by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.davidrevoy.com/">David Revoy</a> Chaidh suaichnean PeerTube a chruthachadh le <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.davidrevoy.com/">David Revoy</a>
<em>PeerTube news!</em> content licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CC-BY-SA</a> Tha susbaint <em>naidheachdan PeerTube!</em> fo cheadachas <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CC-BY-SA</a>
Roadmap Mapa-rathaid
developed by ’ga leasachadh le
Home Dachaigh
Create an account Cruthaich cunntas
News Naidheachdan