Translation

more->confs->text
English
Key English Catalan Actions
intro->subtitle Change the world<br />one byte at a time Canvieu el mon<br />un byte cada vegada
intro->text @:txt.soft is a not-for-profit **popular educational organization**, a group of friends convinced that an **emancipatory** digital world is possible, convinced that it will arise through **actual actions** on real world and online with and for you! @:txt.soft és una **organització sense afany de lucre per a l’educació popular**,
un grup d’amics convençuts que que un món digital **emancipador** és possible,
convençuts que naixerà d’**accions concretes** en el món real i en línia per
i per a vós!
intro->btn Support our actions Doneu suport a les nostres accions
more->title Framasoft is… Framasoft és…
more->libre->title @:txt.libre, the free culture directory @:txt.libre, el directori de la cultura lliure
more->libre->text @:txt.soft historical project: hundreds of free softwares and cultural contents organized and tested, displayed with short notices El projecte històric de @:txt.soft: un munt de programari lliure i contingut cultural, organitzat i provat, que es mostren amb una fitxa breu
more->dlec->title @:txt.dlec, the publishing house @:txt.dlec, la casa editorial
more->dlec->text Free books share the same freedom as free software. We publish manuals, technical books, but also novels and even comics Els llibres lliures ofereixen la mateixa llibertat que el programari lliure. Publiquem manuals i llibres tècnics, però també novel·les i fins i tot còmics.
more->blog->title @:txt.blog, the news about free culture @:txt.blog, les noticies sobre la cultura lliure
more->blog->text News about @:txt.soft, free culture and commons : chronicles, press reviews, translations, interviews Notícies sobre @:txt.soft, cultura lliure i drets: cròniques, ressenyes de premsa, traduccions, entrevistes
more->confs->title Conferences, workshops Conferències, laboratoris
more->confs->text More than one hundred conferences, workshops and interventions per year Més d’un centenar de conferències, laboratoris i intervencions anuals.
more->footer @:txt.soft has more than 50 projects. Check all of them. @:txt.soft té més de 50 projectes. Reviseu-los tots.
more->link See the full presentation. Mostra la presentació completa.
dio->title Degooglize your Internet<br />find user-friendly tools Desgoogleu la vostra Internet<br />trobeu les eines convenients
dio->subtitle **Ethical alternatives** are possible.<br />Demonstration with **{count} examples**. Les **alternatives ètiques** són possibles. <br />Demostració amb **{count} exemples**.
dio->btn Help us maintain these services and help us to develop new ones Ajudeu-nos a mantenir aquest serveis i a desenvolupar-ne de nous
dio->footer The complete list of our services, with the whole documentation to master them, can be found on the [@:txt.dio](@:link.dio) website La llista completa dels nostres serveis, amb la documentació sencera per a administrar-los, la podeu trobar al lloc web [@:txt.dio](@:link.dio)
peertube->title PeerTube : the alternative to YouTube, made with you and for you PeerTube: l’alternativa a YouTube, fet per i per a vós
peertube->text Have a look to 1.0 version of PeerTube, which lets you to create **your** own alternative to YouTube. This software has been developped thanks to your contriibutions.<br />All together, let’s build a smilar to us video platform Feu una ullada a la versió 1.0 de PeerTube, la qual et permet crear **la teua** alternativa pròpia a YouTube. Aquest programari ha estat desenvolupat gràcies a les vostres contribucions. <br /> Tots junts, anem a construir una plataforma de video semblant
peertube->btn Browse the main features Explora les característiques principals
peertube->footer To learn about the PeerTube software, discover how it’s organized into a <abbr title="Also known as fediverse, the whole group of federated instances.">federation</abbr> and understand how to create your own <abbr title="Decentralized installation on a server, accessible through a web address.">instance</abbr>: @:html.joinpeertube Per a saber-ne més sobre el programari PeerTube, descobriu com s’organitza en una
<abbr title="També conegut com a fedivers, el conjunt d’instàncies federades.">federació</abbr>
i compreneu com crear la vostra pròpia
<abbr title="Instal·lació descentralitzada en un servidor, accessible mitjançant una adreça web.">instància</abbr>:
@:html.joinpeertube
peertube->modal->title Main features of PeerTube Característiques principals de PeerTube
peertube->modal->text PeerTube is a fully featured software. Here is some of its abilities. PeerTube és un programari complet. Aquí teniu algunes de les seves característiques.
peertube->modal->features->[0] Import from YouTube Canals RSS
peertube->modal->features->[1] Import .torrent files Subscripció d’usuaris
peertube->modal->features->[2] Subtitles Cerca avançada
Key English Catalan Actions
cuo->title Contributopia Contributopia
dio->btn Help us maintain these services and help us to develop new ones Ajudeu-nos a mantenir aquest serveis i a desenvolupar-ne de nous
dio->footer The complete list of our services, with the whole documentation to master them, can be found on the [@:txt.dio](@:link.dio) website La llista completa dels nostres serveis, amb la documentació sencera per a administrar-los, la podeu trobar al lloc web [@:txt.dio](@:link.dio)
dio->subtitle **Ethical alternatives** are possible.<br />Demonstration with **{count} examples**. Les **alternatives ètiques** són possibles. <br />Demostració amb **{count} exemples**.
dio->title Degooglize your Internet<br />find user-friendly tools Desgoogleu la vostra Internet<br />trobeu les eines convenients
intro->btn Support our actions Doneu suport a les nostres accions
intro->subtitle Change the world<br />one byte at a time Canvieu el mon<br />un byte cada vegada
intro->text @:txt.soft is a not-for-profit **popular educational organization**, a group of friends convinced that an **emancipatory** digital world is possible, convinced that it will arise through **actual actions** on real world and online with and for you! @:txt.soft és una **organització sense afany de lucre per a l’educació popular**,
un grup d’amics convençuts que que un món digital **emancipador** és possible,
convençuts que naixerà d’**accions concretes** en el món real i en línia per
i per a vós!
mobilizon->btn Browse the main features Explora les característiques principals
mobilizon->footer To discover the development plan for Mobilizon software by 2020: @:(html.joinmobilizon). To test the features under development [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org) Per descobrir el pla de desenvolupament pel software Mobilizon a 2020: @:(html.joinmobilizon). Per provar les característiques sota desenvolupament [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org)
mobilizon->link https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/ https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/
mobilizon->text Preview the beta version of Mobilizon, which will allow you to create your alternative to MeetUp and Facebook events. This software is under development, thanks to your contributions, and will be constantly improved until the release of its V1 in the first half of 2020. Together, let’s invent the video platform that suits us. Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize… in complete freedom! Mireu la versió beta de Mobilizon, la qual et permet crear la teua alternativa als esdeveniments de MeetUp i Facebook. Aquest software es troba sota desenvolupament, gràcies a les vostres contribucions, i serà constantment millorant fins el llençament del seu V1 a la primera meitat del 2020. Junts, anem a inventar una plataforma de video que ens satisfaci. Reuneix-te · Organitza’t · Movilitza’t… en completa llibertat!
mobilizon->title Mobilizon: A free and federated tool to get our events off Facebook! Mobilizon: una eina lliure i federada per a abandonar els esdeveniments de Facebook!
more->blog->text News about @:txt.soft, free culture and commons : chronicles, press reviews, translations, interviews Notícies sobre @:txt.soft, cultura lliure i drets: cròniques, ressenyes de premsa, traduccions, entrevistes
more->blog->title @:txt.blog, the news about free culture @:txt.blog, les noticies sobre la cultura lliure
more->confs->text More than one hundred conferences, workshops and interventions per year Més d’un centenar de conferències, laboratoris i intervencions anuals.
more->confs->title Conferences, workshops Conferències, laboratoris
more->dlec->text Free books share the same freedom as free software. We publish manuals, technical books, but also novels and even comics Els llibres lliures ofereixen la mateixa llibertat que el programari lliure. Publiquem manuals i llibres tècnics, però també novel·les i fins i tot còmics.
more->dlec->title @:txt.dlec, the publishing house @:txt.dlec, la casa editorial
more->footer @:txt.soft has more than 50 projects. Check all of them. @:txt.soft té més de 50 projectes. Reviseu-los tots.
more->libre->text @:txt.soft historical project: hundreds of free softwares and cultural contents organized and tested, displayed with short notices El projecte històric de @:txt.soft: un munt de programari lliure i contingut cultural, organitzat i provat, que es mostren amb una fitxa breu
more->libre->title @:txt.libre, the free culture directory @:txt.libre, el directori de la cultura lliure
more->link See the full presentation. Mostra la presentació completa.
more->title Framasoft is… Framasoft és…
peertube->btn Browse the main features Explora les característiques principals
peertube->footer To learn about the PeerTube software, discover how it’s organized into a <abbr title="Also known as fediverse, the whole group of federated instances.">federation</abbr> and understand how to create your own <abbr title="Decentralized installation on a server, accessible through a web address.">instance</abbr>: @:html.joinpeertube Per a saber-ne més sobre el programari PeerTube, descobriu com s’organitza en una
<abbr title="També conegut com a fedivers, el conjunt d’instàncies federades.">federació</abbr>
i compreneu com crear la vostra pròpia
<abbr title="Instal·lació descentralitzada en un servidor, accessible mitjançant una adreça web.">instància</abbr>:
@:html.joinpeertube
peertube->modal->features->[0] Import from YouTube Canals RSS
peertube->modal->features->[1] Import .torrent files Subscripció d’usuaris
peertube->modal->features->[2] Subtitles Cerca avançada
peertube->modal->features->[3] Advanced search Subtítols

Loading…

User avatar jmontane

New translation

Framasoft / HomeCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Key
more->confs->text
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/ca/home.yml, string 12