Key English Catalan
intro->subtitle Change the world<br />one byte at a time Canvieu el mon<br />un byte cada vegada
intro->text @:txt.soft is a not-for-profit **popular educational organization**, a group of friends convinced that an **emancipatory** digital world is possible, convinced that it will arise through **actual actions** on real world and online with and for you! @:txt.soft és una **organització sense afany de lucre per a l’educació popular**,
un grup d’amics convençuts que que un món digital **emancipador** és possible,
convençuts que naixerà d’**accions concretes** en el món real i en línia per
i per a vós!
intro->btn Support our actions Doneu suport a les nostres accions
more->title Framasoft is… Framasoft és…
more->libre->title @:txt.libre, the free culture directory @:txt.libre, el directori de la cultura lliure
more->libre->text @:txt.soft historical project: hundreds of free softwares and cultural contents organized and tested, displayed with short notices El projecte històric de @:txt.soft: un munt de programari lliure i contingut cultural, organitzat i provat, que es mostren amb una fitxa breu
more->book->title @:txt.book, the publishing house @:txt.book, la casa editorial
more->book->text Free books share the same freedom as free software. We publish manuals, technical books, but also novels and even comics Els llibres lliures ofereixen la mateixa llibertat que el programari lliure. Publiquem manuals i llibres tècnics, però també novel·les i fins i tot còmics.
more->blog->title @:txt.blog, the news about free culture @:txt.blog, les noticies sobre la cultura lliure
more->blog->text News about @:txt.soft, free culture and commons : chronicles, press reviews, translations, interviews Notícies sobre @:txt.soft, cultura lliure i drets: cròniques, ressenyes de premsa, traduccions, entrevistes
more->confs->title Conferences, workshops Conferències, laboratoris
more->confs->text More than one hundred conferences, workshops and interventions per year Més d’un centenar de conferències, laboratoris i intervencions anuals.
more->footer @:txt.soft has more than 50 projects. Check all of them. @:txt.soft té més de 50 projectes. Reviseu-los tots.
more->link See the full presentation. Mostra la presentació completa.
dio->title Degooglize your Internet<br />find user-friendly tools Desgoogleu la vostra Internet<br />trobeu les eines convenients
dio->subtitle **Ethical alternatives** are possible.<br />Demonstration with **{count} examples**. Les **alternatives ètiques** són possibles. <br />Demostració amb **{count} exemples**.
dio->btn Help us maintain these services and help us to develop new ones Ajudeu-nos a mantenir aquest serveis i a desenvolupar-ne de nous
dio->footer The complete list of our services, with the whole documentation to master them, can be found on the [@:txt.dio](@:link.dio) website La llista completa dels nostres serveis, amb la documentació sencera per a administrar-los, la podeu trobar al lloc web [@:txt.dio](@:link.dio)
peertube->title PeerTube : the alternative to YouTube, made with you and for you PeerTube: l’alternativa a YouTube, fet per i per a vós
peertube->text Have a look to 1.0 version of PeerTube, which lets you to create **your** own alternative to YouTube. This software has been developped thanks to your contriibutions.<br />All together, let’s build a smilar to us video platform Feu una ullada a la versió 1.0 de PeerTube, la qual et permet crear **la teua** alternativa pròpia a YouTube. Aquest programari ha estat desenvolupat gràcies a les vostres contribucions. <br /> Tots junts, anem a construir una plataforma de video semblant