Translation

3767259920053407667
English
Key English Vietnamese
8819563010322372715 An email asking for password reset has been sent to <x id="PH"/>. Đã gửi email đổi mật khẩu đến cho <x id="PH"/>.
7483807629538115183 Users list Danh sách người dùng
1525334987774465166 Create a user Tạo người dùng
5552039423287890133 Update a user Cập nhật người dùng
2005509140164856243 Video type Loại video
1878553503929537171 VOD VOD
8610504659433544583 Live Live
545237611115823456 Video files Tập tin video
5876109550513228304 With WebTorrent Với WebTorrent
9036202975131076885 Without WebTorrent Không WebTorrent
7468888924775619361 With HLS Với HLS
5489331826268601489 Without HLS Không HLS
7091163288887549392 Videos scope Phạm vi video
1144415254281227966 Remote videos Video máy chủ khác
8564701209009684429 Federation Liên hợp
3767259920053407667 Videos will be deleted, comments will be tombstoned. Video sẽ bị xóa, còn bình luận bị hóa đá.
4209525355702493436 Ban Cấm
3855396975723886053 User won't be able to login anymore, but videos and comments will be kept as is. Người này sẽ không thể đăng nhập được nữa, nhưng video và bình luận vẫn sẽ giữ nguyên.
4451482225013335720 Unban Bỏ chặn
7210277223053877333 Set Email as Verified Cài Email như Xác Thực
4207916966377787111 Created Đã tạo
8140268298586972139 Daily quota Giới hạn mỗi ngày
7910076708497708162 Last login Đăng nhập lần cuối
3403978719736970622 You cannot ban root. Không thể chặn root.
4884272193574287483 Do you really want to unban <x id="PH"/> users? Bạn có chắc muốn bỏ chặn <x id="PH"/> người dùng?
8712248120167780385 <x id="PH"/> users unbanned. Đã bỏ chặn <x id="PH"/> người dùng.
5325873477837320044 You cannot delete root. Bạn không thể xóa root.
4086135983283545219 If you remove these users, you will not be able to create others with the same username! Nếu bạn xóa những thành viên đó, tên thành viên sẽ không còn sử dụng được nữa!
7166936623843420016 <x id="PH"/> users deleted. <x id="PH"/> người dùng đã xóa.
8360664597512051242 <x id="PH"/> users email set as verified. <x id="PH"/> đã xác thực email người dùng.
7390990800435887351 Account <x id="PH"/> unmuted. Tài khoản <x id="PH"/> được bỏ ẩn.

Loading…

User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

9 months ago
Browse all component changes
User avatar gunchleoc

Source string comment

What exactly does "tombstoned" mean?

11 months ago
User avatar chocobozzz

Source string comment

It's a new state for a deleted object in the activity pub vocabulary: https://www.w3.org/TR/activitypub/#delete-activity-outbox

10 months ago

Things to check

Comments

There are 2 comments for this string.

View

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3767259920053407667
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1336