Translation

2159130950882492111
English
Key English Gaelic
5512208811126492983 Report comment Dèan gearan mun bheachd
3691787517663044217 The deletion will be sent to remote instances so they can reflect the change. Thèid fiosrachadh mun sguabadh às a chur tha na h-ionstansan cèine ach an dèan iad a leithid cheudna.
7321800851971795962 It is a remote comment, so the deletion will only be effective on your instance. Seo beachd cèin, mar sin dha bhi buaidh aig an sguabadh às ach air an ionstans agad fhèin.
5964038603724691720 Delete and re-draft Sguab às is dèan dreachd ùr air
7163633882758007711 Do you really want to delete and re-draft this comment? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson am beachd seo a sguabadh às agus dreachd ùr a dhèanamh air?
6775540171466219199 Stop autoplaying next video Sguir de bhith a’ cluich an ath-video gu fèin-obrachail
5149234672404299151 Autoplay next video Cluich an ath-video gu fèin-obrachail
5870421136141540382 Stop looping playlist videos Sguir de bhith a’ lùbadh videothan na liosta-chluich
1599585307037758139 Loop playlist videos Lùb videothan na liosta-chluich
3704292036525161260 Placeholder image Glèidheadair-àite deilbh
961774488937452220 This video is not available on this instance. Do you want to be redirected on the origin instance: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;? Chan eil a’ video seo ri fhaighinn air an ionstans seo. A bheil thu airson ’s gun dèid d’ ath-stiùireadh dhan ionstans thùsail: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;?
5761611056224181752 Redirection Ath-stiùireadh
8858527736400081688 This video contains mature or explicit content. Are you sure you want to watch it? Tha susbaint sa video seo a tha iomchaidh do dh’inbhich a-mhàin. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson coimhead air?
3937119019020041049 Mature or explicit content Susbaint do dh’inbhich
1755474755114288376 Up Next Ri thighinn
2159130950882492111 Cancel Sguir dheth
3354816756665089864 Autoplay is suspended Chaidh a’ chluiche fhèin-obrachail a chur à rèim
7895294730547405228 Enter/exit fullscreen (requires player focus) A-steach/a-mach às a’ mhodh làn-sgrìn (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
7618388257165864759 Play/Pause the video (requires player focus) Cluich a’ video/Cuir ’na stad e (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
7761890399634216630 Mute/unmute the video (requires player focus) Mùch/Dì-mhùch a’ video (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
5996585232248234904 Skip to a percentage of the video: 0 is 0% and 9 is 90% (requires player focus) Thoir leum gu ceudad dhen video: Bheir 0 gu 0% thu agus 9 gu 90% (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
3748765405903319998 Increase the volume (requires player focus) Meudaich àirde na fuaime (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
5810704036407159982 Decrease the volume (requires player focus) Lùghdaich àirde na fuaime (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
2622048822548065691 Seek the video forward (requires player focus) Sir air adhart sa video (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
6540078205109221153 Seek the video backward (requires player focus) Sir air ais sa video (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
1956491957766210808 Increase playback rate (requires player focus) Dèan a’ chluich nas luaithe (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
5495529997674803186 Decrease playback rate (requires player focus) Dèan a’ chluich nas maille (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
3178343147230721210 Navigate in the video frame by frame (requires player focus) Seòl tron video frèam air fhrèam (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
8025996572234182184 Like the video Comharraich gur toigh leat a’ video
7692127636377222448 Dislike the video Comharraich nach toigh leat a’ video
1729036051846673606 When active, the next video is automatically played after the current one. Nuair a bhios seo gnìomhach, thèid an ath-video a chluich gu fèin-obrachail às dèidh an fhir làithrich.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated PeerTube/angular
The following string has different context, but the same source.
Translated PeerTube/angular

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string a week ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 9 days ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 13 days ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 weeks ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 weeks ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 3 weeks ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2159130950882492111
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1847