Translation

9082008222523034483
English
Key English Gaelic
401806741040118292 What will be done to mitigate this problem? Dè nì sibh airson an duilgheadas a lùghdachadh?
7404776804526394585 PeerTube wants to deliver the best countermeasures possible, to give you more choice and render attacks less likely. Here is what we put in place so far: Tha PeerTube airson an dìon as fheàrr a lìbhrigeadh ach am bi barrachd roghainnean agad agus cunnart nas lugha a thaobh ionnsaighean ann. Seo na rinn sinn gu ruige seo:
8635362984201852982 We set a limit to the number of peers sent by the tracker Chuingich sinn an t-uiread de sheisean a thèid a chur leis an tracair
8903417899533541365 We set a limit on the request frequency received by the tracker Chuingich sinn dè cho tric ’s a gheibh an tracair iarrtasan
2470460396724373169 Allow instance admins to disable P2P from the administration interface Leigidh sinn le rianairean ionstans gun cuir iad P2P à comas o eadar-aghaidh na rianachd
5991790391344625653 Ultimately, remember you can always disable P2P by toggling it in the video player, or just by disabling WebRTC in your browser. Air deireadh na sgeòil, cuimhnich gur urrainn dhut P2P a chur dheth am broinn cluicheadair nam videothan ’s gur urrainn dhut WebRTC a chur à comas sa bhrabhsair agad.
3857357852909495917 This instance does not have instances followers. Chan eil ionstans eile a’ leantainn air an ionstans seo.
8438752523256358076 Show full list Seall an liosta shlàn
7128556172318221342 This instance is not following any other. Chan eil an t-ionstans seo a’ leantainn air ionstans sam bith eile.
4195286790385468087 About this instance Mun ionstans seo
8773846522957677259 About PeerTube Mu PheerTube
1812900507515561988 About this instance's network Mu lìonra an ionstans seo
892073694820881630 Link copied Chaidh lethbhreac dhen cheangal a dhèanamh
4807161697338135032 Contact the administrator(s)<x id="START_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;p class=&quot;modal-subtitle&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/><x id="CLOSE_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;/p&gt;"/> Cuir fios gu sgioba rianachd <x id="START_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;p class=&quot;modal-subtitle&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/><x id="CLOSE_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;/p&gt;"/>
5579867071769973287 Create an account Cruthaich cunntas
9082008222523034483 Get help Faigh cobhair
6386856862203107763 Create my account Cruthaich an cunntas dhomh
220345070199640496 PeerTube is creating your account... Tha PeerTube a’ cruthachadh a’ chunntais agad…
397098723873502323 Done Deiseil
6294302495409052693 Who are we? Cò sinne?
1445137115016841401 How long do we plan to maintain this instance? Dè cho fada ’s a tha sinn an dùil gun glèidh sinn an t-ionstans seo?
2975856643479054118 How will we finance this instance? Ciamar a mhaoinicheas sinn an t-ionstans seo?
2573967459337636542 Administrators &amp; Sustainability Rianairean ⁊ so-sheasmhachd
8980375993935541237 Step Ceum
4665274432258993920 A channel is an entity in which you upload your videos. Creating several of them helps you to organize and separate your content.<x id="LINE_BREAK"/> For example, you could decide to have a channel to publish your piano concerts, and another channel in which you publish your videos talking about ecology. ’S e eintiteas a th’ ann an seanail sa luchdaicheas tu suas na videothan agad. Ma chruthaicheas tu iomadh dhiubh, cuidichidh seo ach an cùm thu rian is sgaradh air an t-susbaint agad.<x id="LINE_BREAK"/> Mar eisimpleir, ’s dòcha gum b’ fheàrr leat seanail fa leth airson do chuid ciùil agus seanail eile far am foillsich thu videothan sa bhios tu a’ bruidhinn mu dìon na h-àrainneachd.
2254156021453506528 Other users can decide to subscribe any channel they want, to be notified when you publish a new video. ’S urrainn do chàch fo-sgrìobhadh iad air seanail sam bith a thogras iad is cur romhpa gum faigh iad brath-naidheachd nuair a dh’fhoillsicheas tu video ùr.
8583412279916132438 Channel display name Ainm-taisbeanaidh na seanail
6980413875907286634 Channel name Ainm na seanail
8463487834152954723 john_channel seanail_iain
7901486036096751355 Example: my_super_channel Mar eisimpleir: seanail_snasail
7981235640417633362 The channel name is a unique identifier of your channel on this and all the other instances. It's as unique as an email address, which makes it easy for other people to interact with it. ’S e aithnichear fa leth a th’ ann an ainm na seanail agad air an ionstans seo is air ionstans sam bith eile. Tha e cho àraidh ’s a tha seòladh puist-d a nì e furasta do chàch conaltradh leis.

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
9082008222523034483
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1109