Translation

1812379335568847528
English
Key English Gaelic
7618388257165864759 Play/Pause the video (requires player focus) Cluich a’ video/Cuir ’na stad e (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
7761890399634216630 Mute/unmute the video (requires player focus) Mùch/Dì-mhùch a’ video (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
5996585232248234904 Skip to a percentage of the video: 0 is 0% and 9 is 90% (requires player focus) Thoir leum gu ceudad dhen video: Bheir 0 gu 0% thu agus 9 gu 90% (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
3748765405903319998 Increase the volume (requires player focus) Meudaich àirde na fuaime (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
5810704036407159982 Decrease the volume (requires player focus) Lùghdaich àirde na fuaime (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
2622048822548065691 Seek the video forward (requires player focus) Sir air adhart sa video (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
6540078205109221153 Seek the video backward (requires player focus) Sir air ais sa video (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
1956491957766210808 Increase playback rate (requires player focus) Dèan a’ chluich nas luaithe (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
5495529997674803186 Decrease playback rate (requires player focus) Dèan a’ chluich nas maille (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
3178343147230721210 Navigate in the video frame by frame (requires player focus) Seòl tron video frèam air fhrèam (bidh an cluicheadair feumach air an fhòcas)
8025996572234182184 Like the video Comharraich gur toigh leat a’ video
7692127636377222448 Dislike the video Comharraich nach toigh leat a’ video
1729036051846673606 When active, the next video is automatically played after the current one. Nuair a bhios seo gnìomhach, thèid an ath-video a chluich gu fèin-obrachail às dèidh an fhir làithrich.
2431286785954354122 Recently added O chionn goirid
12646164819555880 Videos from your subscriptions Videothan o na fo-sgrìobhaidhean agad
1812379335568847528 Subscriptions Fo-sgrìobhaidhean
186236568870281953 History Eachdraidh
5237588857224999862 Open actions Fosgail na gnìomhan
8681933925782924101 Local videos Videothan ionadail
5668077948386857930 Exclude Dùin a-mach
7147755274837297932 Exclude muted accounts Dùin a-mach na cunntasan mùchte
8397092871503752085 Exclude public videos Dùin a-mach na videothan poblach
5895186796919691836 Showing <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{'{first}'}}"/> to <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{'{last}'}}"/> of <x id="INTERPOLATION_2" equiv-text="{{'{totalRecords}'}}"/> videos A’ sealltainn <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{'{first}'}}"/> gu <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{'{last}'}}"/> à <x id="INTERPOLATION_2" equiv-text="{{'{totalRecords}'}}"/> video
3037358578603095196 Only videos uploaded on this instance are displayed Cha nochd ach na videothan a chaidh a luchdadh suas dhan ionstans seo
4668975178372693951 Discover videos Fidir videothan
8067135025051844577 Trending videos Videothan a’ treandadh
664221386829541948 Recently added videos Videothan air an cur ris o chionn goirid
8212906256415538361 Upload a video Luchdaich suas video
7590784934397800835 Edit a video Deasaich video

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 4 days ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string a week ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 11 days ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 weeks ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 weeks ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 3 weeks ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularGaelic

Found duplicated string 3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1812379335568847528
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 1865