Translation

2971009377468404076
English
Key English Gaelic Actions
7163633882758007711 Do you really want to delete and re-draft this comment? A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson am beachd seo a sguabadh às agus dreachd ùr a dhèanamh air?
6775540171466219199 Stop autoplaying next video Sguir de bhith a’ cluich an ath-video gu fèin-obrachail
5149234672404299151 Autoplay next video Cluich an ath-video gu fèin-obrachail
5870421136141540382 Stop looping playlist videos Sguir de bhith a’ lùbadh videothan na liosta-chluich
1599585307037758139 Loop playlist videos Lùb videothan na liosta-chluich
1254111869788332501 Other videos Other videos
3704292036525161260 Placeholder image Glèidheadair-àite deilbh
961774488937452220 This video is not available on this instance. Do you want to be redirected on the origin instance: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;? Chan eil a’ video seo ri fhaighinn air an ionstans seo. A bheil thu airson ’s gun dèid d’ ath-stiùireadh dhan ionstans thùsail: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;?
5761611056224181752 Redirection Ath-stiùireadh
8858527736400081688 This video contains mature or explicit content. Are you sure you want to watch it? Tha susbaint sa video seo a tha iomchaidh do dh’inbhich a-mhàin. A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson coimhead air?
3937119019020041049 Mature or explicit content Susbaint do dh’inbhich
1755474755114288376 Up Next Ri thighinn
2159130950882492111 Cancel Sguir dheth
3354816756665089864 Autoplay is suspended Chaidh a’ chluiche fhèin-obrachail a chur à rèim
5856931617181450881 Enter/exit fullscreen Tòisich air/Fàg an làn-sgrìn
2971009377468404076 Play/Pause the video Cluich/Cuir ’na stad a’ video
4147087312411482964 Mute/unmute the video Mùch/Dì-mhùch a’ video
4791956574676305640 Skip to a percentage of the video: 0 is 0% and 9 is 90% Geàrr leum gu ceudad a’ video: Thèid 0 gu 0% ’s 9 gu 90%
3887762369650091344 Increase the volume Cuir an àirde an fhuaim
1363382131573461910 Decrease the volume Lùghdaich àirde na fuaime
2541031516422557760 Seek the video forward Sir air adhart sa video
8813023402019364882 Seek the video backward Sir air ais sa video
581757752202843950 Increase playback rate Dèan a’ chluich nas luaithe
5467642834854681120 Decrease playback rate Cuir maille air a’ chluich
3860402955823859506 Navigate in the video to the previous frame Seòl sa video dhan fhrèam roimhe
8232494782895420700 Navigate in the video to the next frame Seòl sa video dhan ath-fhrèam
8223917068580581095 Toggle theater mode Toglaich modh an taighe-chluich
8025996572234182184 Like the video Comharraich gur toigh leat a’ video
7692127636377222448 Dislike the video Comharraich nach toigh leat a’ video
1729036051846673606 When active, the next video is automatically played after the current one. Nuair a bhios seo gnìomhach, thèid an ath-video a chluich gu fèin-obrachail às dèidh an fhir làithrich.
2431286785954354122 Recently added O chionn goirid

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

PeerTube / angularGaelic

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2971009377468404076
Flags
xml-text
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.gd.xlf, string 2037