Translation

English
English Norwegian Nynorsk
%{name} (%{domain}) just requested to follow your instance. %{name} (%{domain}) har spurt om å fylgja nettstaden din.
%{name} requests to follow your instance %{name} spør om å fylgja nettstaden din
If you accept, this instance will receive all of your public events. Viss du seier ja, vil nettstaden få alle dei offentlege hendingane dine.
Instance %{name} (%{domain}) requests to follow your instance Nettstaden %{name} (%{domain}) spør om å fylgja nettstaden din
To accept this invitation, head over to the instance's admin settings. Gå til administratorinnstillingane for nettstaden for å godta denne invitasjonen.
Want to connect? Vil du kopla til?
Note: %{name} (%{domain}) following you doesn't necessarily imply that you follow this instance, but you can ask to follow them too. Merk: At %{name} (%{domain}) fylgjer deg, tyder ikkje plent at du fylgjer dei, men du kan be om å fylgja dei òg.
Hi there! You just registered to join this event: « <b>%{title}</b> ». Please confirm the e-mail address you provided: Hei! Du melde deg akkurat på denne hendinga: «<b>%{title}</b>». Stadfest epostadressa du skreiv inn:
You issued a request to attend <b>%{title}</b>. Du sende ein førespurnad om å vera med på <b>%{title}</b>.
Event title Namn på hendinga
There have been changes for <b>%{title}</b> so we'd thought we'd let you know. <b>%{title}</b> har vorte endra, så me tenkte du ville vita det.
This page is not correct Denne sida er feil
We're sorry, but something went wrong on our end. Orsak, det skjedde noko feil hjå oss.
This is a demonstration site to test Mobilizon. Dette er ei demoside for å prøva ut Mobilizon.
%{name}'s feed Straumen til %{name}
%{actor}'s private events feed on %{instance} Den private hendingsstraumen til %{actor} på %{instance}
%{actor}'s public events feed on %{instance} Den offentlege hendingsstraumen til %{actor} på %{instance}
Feed for %{email} on %{instance} Straum for %{email} på %{instance}
If the issue persists, you may contact the server administrator at %{contact}. Viss feilen held fram, kan du kontakta styraren for denne tenaren på %{contact}.
If the issue persists, you may try to contact the server administrator. Viss feilen held fram, kan du prøva å kontakta styraren på denne tenaren.
Technical details Tekniske detaljar
The Mobilizon server %{instance} seems to be temporarily down. Mobilizon-tenaren ser ut til å vera nede i augeblinken.
Public feed for %{instance} Offentleg straum for %{instance}
The password you have choosen is too short. Please make sure your password contains at least 6 charaters. Passordet er for kort. Det må ha minst 6 teikn.
The token you provided is invalid. Make sure that the URL is exactly the one provided inside the email you got. Godkjenningsteiknet er ugyldig. Pass på at adressa er heilt lik den du fekk i eposten.
Your participation to %{event} has been cancelled! Du har meldt deg av deltakinga på %{title}!
Your instance's moderation team has decided to suspend %{actor_name} (%{actor_address}). All of their events have been removed and your participation to event %{event} cancelled. Styrarane på nettstaden din har avgjort å sperra gruppa %{group_name} (%{group_address}). Du er ikkje lenger medlem av gruppa.
Your instance's moderation team has decided to suspend <b>%{group_name}</b> (%{group_address}). You are no longer a member of this group. Styrarane på nettstaden din har avgjort å sperra gruppa <b>%{group_name}</b> (%{group_address}). Du er ikkje lenger medlem av gruppa.
Your participation to %{event} on %{instance} has been cancelled! Du har meldt deg av %{event} på %{instance}!
%{event}_participants %{event}_deltakarar
Participant message Deltakarmelding

Loading…

User avatar aujawindar

Translation changed

Mobilizon / BackendNorwegian Nynorsk

9 months ago
User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / BackendNorwegian Nynorsk

9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
instance nettstad Mobilizon

String information

Flags
elixir-format
Source string location
lib/service/export/feed.ex:115
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/nn/LC_MESSAGES/default.po, string 229