Translation

1303578752658966736
English
Key English Vietnamese Actions
3419415520566928243 Channel name should be lowercase, and can contain only alphanumeric characters, dots and underscores. Tên kênh phải viết thường và chỉ có thể chứa các ký tự chữ và số, dấu chấm và dấu gạch dưới.
525871656034789056 Password must be at least 6 characters long. Độ dài tối thiểu 6 ký tự.
1099684476181448167 Password cannot be more than 255 characters long. Mật khẩu phải ngắn hơn 255 ký tự.
3392630942539073768 The new password and the confirmed password do not correspond. Mật khẩu mới và mật khẩu lặp lại không khớp.
2027337371129904473 Video quota is required. Phải có giới hạn dung lượng.
267386529333143660 Quota must be greater than -1. Dung lượng phải lớn hơn -1.
1220179061234048936 Daily upload limit is required. Yêu cầu giới hạn đăng hằng ngày.
8959404382357999234 Daily upload limit must be greater than -1. Giới hạn đăng hàng ngày phải lớn hơn -1.
4796798537475457493 User role is required. Yêu cầu chức vụ người dùng.
2761226139624435788 Description must be at least 3 characters long. Mô tả phải từ 3 ký tự trở lên.
4717982586356605243 Description cannot be more than 1000 characters long. Mô tả phải từ 100 ký tự trở xuống.
1814372869868173571 You must agree with the instance terms in order to register on it. Bạn phải đồng ý quy tắc máy chủ mới có thể đăng ký.
7803960725351649605 Ban reason must be at least 3 characters long. Lí do chặn phải từ 3 ký tự trở lên.
3851609012243698179 Ban reason cannot be more than 250 characters long. Lý do vô hiệu hóa phải từ 250 kí tự trở xuống.
6632896893630378443 Display name is required. Yêu cầu tên hiển thị.
1303578752658966736 Display name must be at least 1 character long. Độ dài tối thiếu 1 ký tự.
4613240543124934954 Display name cannot be more than 50 characters long. Độ dài tối đa 50 ký tự.
1000468652492651683 Report reason is required. Yêu cầu lý do báo cáo.
1109780973109145433 Report reason must be at least 2 characters long. Lý do báo cáo phải ít nhất 2 ký tự.
5414573937278525654 Report reason cannot be more than 3000 characters long. Lý do báo cáo tối đa 3000 ký tự.
8779567454442277762 Moderation comment is required. Yêu cầu ghi chú kiểm duyệt.
8954765410376245909 Moderation comment must be at least 2 characters long. Ghi chú kiểm duyệt ít nhất 2 ký tự.
6316804467108244906 Moderation comment cannot be more than 3000 characters long. Ghi chú kiểm duyệt tối đa 3000 ký tự.
8835075531528610034 Abuse message is required. Yêu cầu thông điệp vi phạm.
9034042966936514516 Abuse message must be at least 2 characters long. Thông điệp vi phạm ít nhất 2 ký tự.
7989186574443390119 Abuse message cannot be more than 3000 characters long. Thông điệp vi phạm tối đa 3000 ký tự.
6700357678556223012 The channel is required. Yêu cầu kênh.
9191505323045740697 Block reason must be at least 2 characters long. Lý do khóa phải ít nhất 2 ký tự.
8581623418602419755 Block reason cannot be more than 300 characters long. Lý do khóa tối đa 300 ký tự.
1099619384694370156 Video caption language is required. Yêu cầu ngôn ngữ phụ đề.
3438639650276868976 Video caption file is required. Yêu cầu tập tin phụ đề.

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1303578752658966736
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1713