Translation

3058024914967508975
English
Key English Vietnamese Actions
6059091237492573541 Update video channel Cập nhật kênh video
6595008830732269870 Not found Không tìm thấy
1009095940160473792 URL parameter is missing in URL parameters Tham số URL bị thiếu
7553172329217243895 Cannot access to the remote resource Không thể truy cập dữ liệu từ xa
1636934520301910285 Reset password Đặt lại mật khẩu
3851357780293085233 Remote interaction Lấy thông tin
5032453707232754344 Playlist <x id="PH"/> created. Danh sách phát <x id="PH"/> đã tạo.
5674286808255988565 Create Tạo
8869957234869568361 Update playlist Cập nhật danh sách phát
5851560788527570644 Notifications Thông báo
6658000829978978023 Applications Ứng dụng
104404386496394770 Delete playlist Xóa danh sách phát
1431617394009162547 Playlist <x id="PH"/> updated. Đã cập nhật danh sách phát <x id="PH"/>.
4844578664427956129 Change ownership Đổi chủ sở hữu
3380608219513805292 Playlist <x id="PH"/> deleted. Danh sách phát <x id="PH"/> đã xóa.
3058024914967508975 My videos Video của tôi
8197117721861453263 Do you really want to delete <x id="PH"/> videos? Bạn có thật sự muốn xóa video của <x id="PH"/>?
2728855911908920537 <x id="PH"/> videos deleted. Video của <x id="PH"/> đã bị xóa.
2591467977473302125 Videos list Danh sách video
2027805873922338635 Do you really want to delete <x id="PH"/>? Bạn có thật sự muốn xóa <x id="PH"/>?
2767660806989176400 Video <x id="PH"/> deleted. Video <x id="PH"/> đã bị xóa.
6389312883797462351 Studio Biên tập
6810714890760227072 Ownership change request sent. Đã gửi yêu cầu thay đổi chủ sở hữu.
7699622144571229146 Sort by Xếp theo
3245220240937722814 My channels Kênh của tôi
7545420287297803988 My playlists Danh sách phát của tôi
2527931602940887636 My subscriptions Kênh tôi đăng ký
5177154708872200221 You don't have any subscription yet. Bạn chưa đăng ký kênh nào cả.
1991904494976135035 My abuse reports Báo cáo của tôi
5752861278140673787 Ownership changes Lượt thay đổi chủ sở hữu
5983006734882925930 My video history Lịch sử xem của tôi

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3058024914967508975
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1476