Translation

7483158147658382515
English
Key English Vietnamese Actions
7595922272001217567 No redundancy strategy is enabled on your instance. Không chiến thuật dư thừa nào bật trên máy chủ của bạn.
4824046935922837124 Used (<x id="PH" equiv-text="this.bytesToHuman(stats.totalUsed)"/>) Đã dùng (<x id="PH" equiv-text="this.bytesToHuman(stats.totalUsed)"/>)
5874809640561431793 Available (<x id="PH" equiv-text="this.bytesToHuman(totalAvailable)"/>) Có sẵn (<x id="PH" equiv-text="this.bytesToHuman(totalAvailable)"/>)
7574091010118901399 Sensitive Nhạy cảm
2478877938420291792 Unfederated Không được liên kết
7692347838587821095 Date <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Ngày <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
1451763834047485033 Select this row Chọn hàng này
4043531994869127329 See full comment Xem bình luận đầy đủ
3193976279273491157 Actions Hành động
8390803680962035202 Follower Người theo dõi
4691552465058437520 Commented video Video đã bình luận
7266085473379376028 No comments found matching current filters. Không có bình luận nào trùng khớp.
2398388496754671928 No comments found. Không có bình luận nào.
4604870995665811499 Local comments Những bình luận ở máy chủ
2721988499779041837 Remote comments Những bình luận từ xa
7483158147658382515 Comments on local videos Bình luận trên video máy chủ
1420624050293070194 No abuses found matching current filters. Không vi phạm nào trùng khớp với bộ lọc gần đây.
639328713281980021 No abuses found. Không tìm thấy báo cáo.
1807029821872995706 Unsolved reports Báo cáo chưa xử lý
2570256912317308673 Accepted reports Báo cáo đã xử lý xong
4335414817109654558 Refused reports Báo cáo bị từ chối
5604806676748121035 Reports with blocked videos Báo cáo với video đã chặn
5105869928182826553 Reports with deleted videos Báo cáo với video đã xóa
4678289986918934018 Block reason: Lý do cấm:
8390860433951751429 No blocked video found matching current filters. Không video đã khóa nào trùng khớp với bộ lọc gần đây.
5030329587275248535 No blocked video found. Không tìm thấy video đã khóa nào.
7755288609601798418 Automatic blocks Tự động chặn
6510868134640657079 Manual blocks Chặn thủ công
2143435845912984377 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> blocked videos Đang hiện từ <x id="INTERPOLATION"/> tới <x id="INTERPOLATION_1"/> trong tổng số <x id="INTERPOLATION_2"/> những video đã khóa
1868606282505332204 Reports Báo cáo
7075448128175750939 Moderation comment Ghi chú kiểm duyệt

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

3 months ago
User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularVietnamese

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7483158147658382515
Flags
xml-text
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 693