Translation

2180217594100853008
English
Key English Vietnamese
8603861867909474404 blur làm mờ
4534458451100881847 display hiển thị
4467323362722952678 Unknown
8781423666414310853 Your password has been successfully reset! Bạn đã đổi mật khẩu thành công!
6048892649018070225 Today Hôm nay
4498682414491138092 Yesterday Hôm qua
5073473933031004097 This week Tuần này
842657237693374355 This month Tháng này
4463380307954693363 Last month Tháng trước
7473676707373218484 Older Cũ hơn
5036991421517255667 Cannot load more videos. Try again later. Không thể tải thêm video. Thử lại sau.
4873149362496451858 Last 7 days 7 ngày qua
2949150997160654358 Last 30 days 30 ngày qua
5328600704510694984 Last 365 days 365 ngày qua
2392481201920342009 VOD videos Video VOD
2180217594100853008 Live videos Video livestream
8487565500496466433 Short (< 4 min) Ngắn (< 4 phút)
3642535017283477339 Medium (4-10 min) Trung bình (4-10 phút)
6613870447286561244 Long (> 10 min) Dài (> 10 phút)
1787083504545967 Relevance Liên quan
7944277186358179990 Publish date Ngày đăng
2123659921722214537 Views Xem nhiều
3208627574396957172 Search index is unavailable. Retrying with instance results instead. Không thể tìm kiếm tất cả. Thay vào đó, hãy thử lại với kết quả chỉ ở máy chủ.
307702206382241469 Search error Lỗi tìm kiếm
8491751845906232809 PeerTube instance host filter is invalid Bộ lọc máy chủ lưu trữ PeerTube không hợp lệ
4580988005648117665 Search Tìm kiếm
320689395528621696 Navigate between plugins and themes Chuyển qua lại giữa plugin và theme
7804724824750282316 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {kết quả} other {kết quả}}"/>
5891040073345002614 <x id="PH"/> years ago <x id="PH"/> năm trước
8392321423487952834 1 year ago 1 năm trước
9022576335789205254 <x id="PH"/> months ago <x id="PH"/> tháng trước

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 months ago
User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 3 months ago
User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
live livestream PeerTube

String information

Key
2180217594100853008
Flags
xml-text
String age
7 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1494