Translation

6667250632809964191
English
Key English Vietnamese
4667534933980942398 Remote videos duplicated by my instance Những video từ xa đã nhân đôi bởi máy chủ của tôi
8363291180171434623 Table parameters Thành phần bảng
5230110096688656830 Select columns Chọn cột
5893518121808195081 Highlight banned users Làm nổi bật những tài khoản bị cấm
5248717555542428023 Username Tên đăng nhập
5428411040014095392 e.g. jane_doe e.g. jane_doe
6612230394519751963 john john
6475711663580561164 mail@example.com mail@example.com
8371296837649897723 If you leave the password empty, an email will be sent to the user. Nếu bạn để trống mật khẩu, một email sẽ được gửi tới người dùng.
4145496584631696119 Role Vai trò
7046347992315328430 Transcoding is enabled. The video quota only takes into account <x id="START_TAG_STRONG"/>original<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> video size. <x id="LINE_BREAK"/> At most, this user could upload ~ <x id="INTERPOLATION"/>. Đã bật chuyển đổi độ phân giải. Giới hạn dung lượng chỉ áp dụng vào tài khoản <x id="START_TAG_STRONG"/>gốc<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> thước video. <x id="LINE_BREAK"/> Dù vậy, tài khoản vẫn có thể upload ~ <x id="INTERPOLATION"/>.
2743014784334706527 Daily video quota Giới hạn video hằng ngày
2622255144026150901 Auth plugin Plugin cho phép
588099657508661970 None (local authentication) Không (xác thực cục bộ)
2070907480317730379 Doesn't need review before a video goes public Không cần phê duyệt trước khi công khai video
6667250632809964191 Send a link to reset the password by email to the user Gửi liên kết đặt lại mật khẩu cho người dùng qua email
1412406834353485520 Ask for new password Yêu cầu mật khẩu mới
3791201588898094481 Manually set the user password Tự tay đặt mật khẩu cho người dùng
8461842260159597706 Show Hiện
8461609631969932886 Hide Ẩn
7049348886126005391 Batch actions Hành động hàng loạt
675721269041534709 The user was banned Tài khoản đã bị cấm
2348557406282409966 Open account in a new tab Mở tài khoản trong tab mới
3111569165173971676 Deleted account Tài khoản đã xóa
3254358851993549668 User's email must be verified to login Cần xác thực email trước khi đăng nhập
3939342579126794385 User's email is verified / User can login without email verification Địa chỉ thư của người dùng đã được xác nhận / Người dùng có thể đăng nhập mà không cần xác nhận qua thư
242888077027281874 Total daily video quota Dung lượng giới hạn
1242902302929086301 Ban reason: Lí do chặn:
6124612368324200166 Banned users Thành viên đã vô hiệu hóa
5642198289374753866 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> users Đang hiện <x id="INTERPOLATION"/> đến <x id="INTERPOLATION_1"/> của <x id="INTERPOLATION_2"/> người dùng
2049290282534091182 Moderation Kiểm duyệt

Loading…

User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6667250632809964191
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 591