Translation

2159130950882492111
English
Key English Vietnamese
5512208811126492983 Report comment Ghi chú báo cáo
3691787517663044217 The deletion will be sent to remote instances so they can reflect the change. Việc xóa sẽ được gửi đến các máy chủ từ xa để họ có thể phản ánh sự thay đổi.
7321800851971795962 It is a remote comment, so the deletion will only be effective on your instance. Nếu đây là bình luận từ xa, việc xóa bỏ chỉ hiệu lực trên máy chủ của bạn.
5964038603724691720 Delete and re-draft Xóa và viết lại
7163633882758007711 Do you really want to delete and re-draft this comment? Bạn có muốn xóa và viết lại bình luận này?
6775540171466219199 Stop autoplaying next video Ngưng tự phát video kế tiếp
5149234672404299151 Autoplay next video Tự phát video kế tiếp
5870421136141540382 Stop looping playlist videos Ngừng lặp lại video trong danh sách phát
1599585307037758139 Loop playlist videos Lặp lại video trong danh sách phát
3704292036525161260 Placeholder image Ảnh thay thế
961774488937452220 This video is not available on this instance. Do you want to be redirected on the origin instance: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;? Video không khả dụng trên máy chủ này. Bạn có muốn chuyển tới máy chủ gốc: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;?
5761611056224181752 Redirection Chuyển hướng
8858527736400081688 This video contains mature or explicit content. Are you sure you want to watch it? Video này chứa nội dung cho người lớn hoặc nhạy cảm. Bạn có chắc chắn muốn xem không?
3937119019020041049 Mature or explicit content Nội dung người lớn hoặc nhạy cảm
1755474755114288376 Up Next Tiếp Theo
2159130950882492111 Cancel Hủy
3354816756665089864 Autoplay is suspended Tạm ngừng tự phát
7895294730547405228 Enter/exit fullscreen (requires player focus) Mở/thoát toàn màn hình (yêu cầu trọng tâm trình phát)
7618388257165864759 Play/Pause the video (requires player focus) Phát/Ngừng video (yêu cầu trọng tâm trình phát)
7761890399634216630 Mute/unmute the video (requires player focus) Ẩn/bỏ ẩn video (yêu cầu trọng tâm trình phát)
5996585232248234904 Skip to a percentage of the video: 0 is 0% and 9 is 90% (requires player focus) Chuyển đến một mức phần trăm của video: 0 là 0% và 9 là 90% (yêu cầu trọng tâm trình phát)
3748765405903319998 Increase the volume (requires player focus) Tăng âm lượng (yêu cầu trọng tâm trình phát)
5810704036407159982 Decrease the volume (requires player focus) Giảm âm lượng (yêu cầu trọng tâm trình phát)
2622048822548065691 Seek the video forward (requires player focus) Tua tới video (yêu cầu trọng tâm trình phát)
6540078205109221153 Seek the video backward (requires player focus) Tua lùi video (yêu cầu trọng tâm video)
1956491957766210808 Increase playback rate (requires player focus) Tăng tốc độ phát (yêu cầu trọng tâm trình phát)
5495529997674803186 Decrease playback rate (requires player focus) Giảm tốc độ phát (yêu cầu trọng tâm trình phát)
3178343147230721210 Navigate in the video frame by frame (requires player focus) Điều hướng trong từng khung hình video (yêu cầu trọng tâm trình phát)
8025996572234182184 Like the video Thích video
7692127636377222448 Dislike the video Không thích video
1729036051846673606 When active, the next video is automatically played after the current one. Khi kích hoạt, video tiếp theo sẽ tự động phát sau video hiện tại.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated PeerTube/angular
The following string has different context, but the same source.
Translated PeerTube/angular

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string yesterday
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 4 days ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 days ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 weeks ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 weeks ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 3 weeks ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string a month ago
User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2159130950882492111
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1847