Translation

5618790697446401830
English
Key English Vietnamese
3183245287221165928 Ownership accepted Đã chấp nhận chủ sở hữu
6012072687166259654 Please check your emails to verify your new email. Xin kiểm tra email để xác thực email mới.
6585766371605707311 Email updated. Đã cập nhật email.
8553059323353586765 Your current email is <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;email&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.email }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>. It is never shown to the public. Email gần đây của bạn là <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;email&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.email }}"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>. Nó sẽ không bao giờ hiển thị công khai.
853586874765134886 You current password is invalid. Mật khẩu vừa nhập không đúng.
6159571046971090595 Password updated. Đã cập nhật mật khẩu.
5179099584732142331 Are you sure you want to delete your account? This will delete all your data, including channels, videos and comments. Content cached by other servers and other third-parties might make longer to be deleted. Bạn có chắc rằng bạn muốn xóa tài khoản của bạn? Thao tác này sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn, bao gồm kênh, video và nhận xét. Nội dung được lưu trong bộ nhớ cache bởi các máy chủ khác và các bên thứ ba khác có thể mất nhiều thời gian hơn để bị xóa.
6897292459203320054 Type your username to confirm Xác nhận tên tài khoản
3122895472333547524 Delete your account Xóa tài khoản
2520605306994744004 Delete my account Xóa tài khoản của tôi
3902597758945766483 Your account is deleted. Tài khoản của bạn đã bị xóa.
4776289814033837037 Interface settings updated. Đã cập nhật giao diện.
77907918814566205 New video from your subscriptions Video mới từ kênh bạn đăng ký
4343589211916204486 New comment on your video Bình luận mới trên video của bạn
7130088765428829942 New abuse Lượt báo cáo mới
5618790697446401830 An automatically blocked video is awaiting review Tự động chặn video đang chờ duyệt
5671547068905553663 One of your video is blocked/unblocked Một video của bạn bị khóa/mở khóa
1158912204255103651 Video published (after transcoding/scheduled update) Đã đăng video (sau khi chuyển mã/cập nhật lịch đăng)
3809414664640924954 Video import finished Đã nhập video từ nguồn khác xong
3268838889659873892 A new user registered on your instance Một thành viên vừa đăng ký máy chủ của bạn
7373104725413001009 You or your channel(s) has a new follower Bạn hoặc kênh của bạn có người theo dõi mới
5315689532659759332 Someone mentioned you in video comments Ai đó nhắc tới bạn trong bình luận video
2018794201569157817 Your instance has a new follower Máy chủ của bạn có người theo dõi mới
773085434165307906 Your instance automatically followed another instance Máy chủ của bạn tự động theo dõi máy chủ khác
900099988467638766 An abuse report received a new message Một báo cáo đã nhận được một tin nhắn mới
2326816287669585542 One of your abuse reports has been accepted or rejected by moderators Một trong những báo cáo của bạn đã được kiểm duyệt viên chấp nhận hoặc từ chối
2764971902180889905 A new PeerTube version is available PeerTube có bản cập nhật mới
2560339336098442670 One of your plugin/theme has a new available version Một plugin/theme có bản cập nhật mới
4579496777570550463 Social Mạng xã hội
1852164487280647902 Your videos Video của bạn
5095562193296630034 Preferences saved Đã lưu thiết lập

Loading…

User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5618790697446401830
Flags
xml-text
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1376