Translation

4474510732215437338
English
Key English Vietnamese Actions
6282990098351939529 Deleted comment Đã xóa bình luận
9196775343330824083 Messages with reporter Nhắn tin với người báo cáo
8770468575924421391 Messages with moderators Nhắn tin với kiểm duyệt viên
8528549800795985099 Update internal note Cập nhật ghi chú quốc tế
3962242315365992494 Switch video block to manual Chuyển video khóa thành bình thường
6906423861055262169 Video <x id="PH"/> switched to manual block. Video <x id="PH"/> đã chuyển thành bình thường.
7293356040886494773 Do you really want to unblock this video? It will be available again in the videos list. Bạn có chắc muốn mở khóa video này? Nó sẽ xuất hiện lại trong danh sách video máy chủ.
4859202148272511129 Unblock Mở khóa
4922469417589203720 Video <x id="PH"/> unblocked. Đã mở khóa video <x id="PH"/>.
6286037250766429054 yes đồng ý
2420525563530770652 no không chịu
212615365039028546 You don't have plugins installed yet. Bạn chưa cài đặt tiện ích nào.
1710094819987243777 You don't have themes installed yet. Bạn chưa cài đặt chủ đề nào.
931472057457682240 Update to <x id="PH"/> Cập nhật <x id="PH"/>
9107383323119159110 Do you really want to uninstall <x id="PH"/>? Bạn có muốn gỡ cài đặt <x id="PH"/>?
4474510732215437338 Uninstall Gỡ cài đặt
3773378957693174719 <x id="PH"/> uninstalled. Đã gỡ cài đặt <x id="PH"/>.
7914215986085479339 This is a major plugin upgrade. Please go on the plugin homepage to check potential release notes. Đây là bản nâng cấp tiện ích quan trọng. Hãy truy cập trang chủ tiện ích để đọc những thay đổi trong bản cập nhật.
2849750161085431718 Upgrade Nâng cấp
7686590072950686188 Proceed upgrade Tiến hành nâng cấp
7830308409197461339 <x id="PH"/> updated. Đã cập nhật <x id="PH"/>.
3229595422546554334 Jobs Công việc
4804785061014590286 Logs Nhật trình
3150704904301058778 The plugin index is not available. Please retry later. Chỉ mục của tiện ích không tồn tại. Xin thử lại sau.
1387301493234848481 Please only install plugins or themes you trust, since they can execute any code on your instance. Xin hãy chỉ cài đặt những tiện ích hoặc chủ đề mà bạn tin tưởng, bởi vì chúng có thể thực thi bất kỳ lệnh trên máy chủ của bạn.
2994182849694226596 Install <x id="PH"/>? Cài đặt <x id="PH"/>?
6703720397495603345 <x id="PH"/> installed. <x id="PH"/> đã được cài đặt.
1875025899004073421 Settings updated. Đã cập nhật thiết lập.
2941409202780782189 plugin tiện ích
840045833311458646 theme chủ đề
2483018961011868950 IP address Địa chỉ IP

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4474510732215437338
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1317