Translation

6599069899275412095
English
Key English Vietnamese Actions
2210418817778733727 Actions for the comment Hành động đối với bình luận
7978668497183230348 Delete comment Xóa bình luận
6747218355168080191 Do you really want to delete this comment? Bạn có chắc muốn xóa bình luận này?
7837272126865175984 Comment deleted. Đã xóa bình luận.
346270517625845962 Encoder Encoder
2331557444464201331 Format name Định dạng
45739481977493163 Size Dung lượng
7742520815129539114 Bitrate Bitrate
4094960161662677662 Codec Codec
2115592966120408375 Copied Đã chép
4323470180912194028 Copy Chép
1472171759957681533 Video reported. Đã báo cáo video.
3622946684246476652 Do you really want to delete this video? Bạn thực sự muốn xóa video chứ?
3941342949736653028 Video deleted. Đã xóa video.
5072091387445907742 Actions for the reporter Hành động đối với người báo cáo
6599069899275412095 Mute reporter Ẩn người báo cáo
3099741642167775297 Download Tải về
7672331870004528654 Display live information Thông tin buổi livestream
4021752662928002901 Update Cập nhật
420763834450076269 Block Chặn
6521421218398377925 Run HLS transcoding Bắt đầu chuyển mã HLS
4956271014213477815 Run WebTorrent transcoding Bắt đầu chuyển mã WebTorrent
5972374600810542430 Delete HLS files Xóa những tập tin HLS
3844238590532933757 Delete WebTorrent files Xóa những tập tin WebTorrent
1950057220179636309 Save to playlist Lưu vào danh sách phát
8272123190776748811 You need to be <a href="/login">logged in</a> to rate this video. Cần <a href="/login">đăng nhập</a> để đánh giá video này.
4503408361537553733 Mirror Mirror
2631340539474479416 Subtitles Phụ đề
4814285799071780083 Remove Xóa
6871668720687277843 Remove & re-draft Xóa & viết lại
60216491008745400 Actions on comment Hành động đối với bình luận

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6599069899275412095
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1895