Translation

5908032061347078472
English
Key English Vietnamese Actions
5254843797242866315 This video is private so you won't be able to share it with external users Đây là video riêng tư nên bạn không thể chia sẻ nó với người dùng khác
3201319007886576629 Update video privacy Cập nhật hiển thị video
1845599966367432388 QR-Code Mã QR
1122876732223594710 The url is not secured (no HTTPS), so the embed video won't work on HTTPS websites (web browsers block non secured HTTP requests on HTTPS websites). Đường link không an toàn (phải là HTTPS), nên video nhúng sẽ không hoạt động ở những trang web dùng HTTPS.
8151017381798767627 Embed Nhúng
6375858514817734542 Auto select subtitle Tự động chọn phụ đề
2353402732767789211 More customization Thêm tùy chỉnh
1284179134768564307 Less customization Thu gọn
1290987288288099212 Support <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ displayName }}"/> Hỗ trợ <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ displayName }}"/>
2454050363478003966 Login Đăng nhập
6154714649766447409 <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong class=&quot;underline-orange&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> &gt; Login <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong class=&quot;underline-orange&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/><x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> &gt; Đăng nhập
1452803153270294110 Autoplay Tự động phát
5336944753883027145 Maybe later Để sau
3959826834147169200 Muted Tắt tiếng
2784956659778044823 Loop Lặp lại
5908032061347078472 Use origin instance URL Sử dụng URL máy chủ gốc
6212841954039032241 Display video title Hiện tiêu đề video
7482217084177855485 P2P P2P
1068153312491986796 Display privacy warning Hiện cảnh báo bảo mật
4583515246777381165 Display player control bar Hiện thanh điều khiển trình phát
805456636864344681 Display PeerTube button link Hiện biểu tượng PeerTube
8928816882866356838 Public Công khai
4416005356063364306 This video is blocked. Video này đã bị khóa.
2482137713226830428 Published <x id="START_TAG_MY_DATE_TOGGLE"/><x id="CLOSE_TAG_MY_DATE_TOGGLE"/> Đã đăng <x id="START_TAG_MY_DATE_TOGGLE"/><x id="CLOSE_TAG_MY_DATE_TOGGLE"/>
1813238393038053050 SUPPORT ỦNG HỘ
9219888125536520293 SHARE CHIA SẺ
6671956963490165282 SAVE LƯU
647016352598204238 DOWNLOAD TẢI VỀ
677619204556459328 Like this video Thích video
1979134407801821102 Dislike this video Không thích video
4001371302469308813 Support options for this video Ủng hộ video

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5908032061347078472
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 529