Translation

3779524668013120370
English
Key English Vietnamese
6489275254908395777 Maximize editor Phóng to trình chỉnh sửa
4243591013849340688 Exit maximized editor Thoát khỏi toàn màn hình
6537885755702623401 Now please check your emails to verify your account and complete signup. Hãy kiểm tra email để xác thực và hoàn thành đăng ký.
2847376451647729886 You are now logged in as <x id="PH"/>! Bạn đã đăng nhập bằng tài khoản <x id="PH"/>!
2687679787442328897 An email with verification link will be sent to <x id="PH"/>. Một email xác thực sẽ được gửi tới <x id="PH"/>.
4180693983967989981 Unable to find user id or verification string. Không thể tìm thấy id người dùng hoặc chuỗi xác minh.
1783173774503340906 Subscribe to the account Theo dõi tài khoản này
3131904093925601441 PLAYLISTS DANH SÁCH PHÁT
7709367721354853232 Focus the search bar Tìm kiếm
4049262826107502276 Toggle the left menu Ẩn/hiện thanh menu
5409372033656550095 Go to the discover videos page Đến Trang Chính
4278050445961255445 Go to the trending videos page Đến trang Thịnh Hành
3242234958443825475 Go to the recently added videos page Đến trang video mới đăng gần đây
2887122197778293919 Go to the local videos page Đến trang Máy Chủ
8009065619559214982 Go to the videos upload page Đăng video
3779524668013120370 Go to my subscriptions Xem kênh đã đăng ký
1136469849928650779 Go to my videos Đến trang video của tôi
7836683738999600376 Go to my imports Đến trang video tôi nhập
7511292153332773503 Go to my channels Đến kênh của tôi
2013324644839511073 Cannot retrieve OAuth Client credentials: <x id="PH" equiv-text="err.text"/>. Ensure you have correctly configured PeerTube (config/ directory), in particular the "webserver" section. Không thể truy xuất thông tin đăng nhập ứng dụng khách OAuth: <x id="PH"/>. Hãy chắc rằng bạn đã cấu hình đúng PeerTube (config/ directory), đặc biệt là phần "webserver".
375263728166936544 You need to reconnect. Bạn cần kết nối lại.
2206638022166154361 Keyboard Shortcuts: Phím tắt:
3608407683173066091 My history Lịch sử của tôi
4024404994702813072 In my library Trong thư viện của tôi
232050922346936574 Trending Thịnh hành
6470888608149621404 ON <x id="PH" equiv-text="config.instance.name"/> <x id="PH" equiv-text="config.instance.name"/>
2821179408673282599 Home Trang chính
4648900870671159218 Success Thành công
1266887509445371246 Incorrect username or password. Sai tên hoặc mật khẩu.
6974874606619467663 Your account is blocked. Tài khoản của bạn đã bị khóa.
7939914198003891823 any language ngôn ngữ bất kỳ

Loading…

User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

6 months ago
User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3779524668013120370
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1464