Translation

6854100952145697527
English
Key English Vietnamese Actions
1099619384694370156 Video caption language is required. Yêu cầu ngôn ngữ phụ đề.
3438639650276868976 Video caption file is required. Yêu cầu tập tin phụ đề.
9145435275110757909 Caption content is required. Yêu cầu phụ đề cho nội dung.
7365924714339585574 The username is required. Yêu cầu tên người dùng.
3954099618513992825 You can only transfer ownership to a local account Bạn chỉ có thể chuyển quyền sở hữu cho một tài khoản thuộc máy chủ
4444753420973870540 Name is required. Yêu cầu tên.
4006797705713167676 Name must be at least 1 character long. Tên ít nhất 1 ký tự.
2233809696503670883 Name cannot be more than 50 characters long. Tên tối đa 50 ký tự.
7915656854942800659 Name should be lowercase alphanumeric; dots and underscores are allowed. Tên phải là chữ hoặc số viết thường; được phép sử dụng dấu chấm và dấu gạch dưới.
6880459830525364741 Support text must be at least 3 characters long. Tin nhắn hỗ trợ ít nhất 3 ký tự.
6122525173522570480 Support text cannot be more than 1000 characters long. Nội dung hỗ trợ tối đa 1000 ký tự.
5637879201055173642 See <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://docs.joinpeertube.org/#/use-create-upload-video?id=publish-a-live-in-peertube-gt-v3&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>the documentation<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/> to learn how to use the PeerTube live streaming feature. Đọc <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://docs.joinpeertube.org/#/use-create-upload-video?id=publish-a-live-in-peertube-gt-v3&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>tài liệu<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/> để biết cách sử dụng tính năng Livestream của PeerTube.
4267638333776227701 Comment is required. Hãy nhập bình luận.
71132671234491945 Comment must be at least 2 characters long. Bình luận phải ít nhất 2 ký tự.
4148250392704331190 Comment cannot be more than 3000 characters long. Bình luận tối đa 3000 ký tự.
6854100952145697527 Display name cannot be more than 120 characters long. Tên hiển thị tối đa 120 ký tự.
6198895122092095739 Privacy is required. Hãy chọn kiểu hiển thị.
1276238402004616037 The channel is required when the playlist is public. Yêu cầu kênh khi danh sách phát công khai.
5226261760726752768 Live information Thông tin buổi livestream
5078078160576986217 Permanent/Recurring live Livestream vĩnh viễn
7220386604464537651 Live RTMP Url Live RTMP Url
4956017863340142734 Live RTMPS Url Live RTMPS Url
1225050607125362052 Live stream key Mã livestream
5058286083557987083 ⚠️ Never share your stream key with anyone. ⚠️ Không chia sẻ mã livestream của bạn với bất cứ ai.
5941639683192662500 This is a normal live Đây là buổi livestream bình thường
4022826795131920912 You can stream only once in a normal live. If you enable replay, it will be saved under the same URL as your live Bạn chỉ có thể livestream một lần trong một buổi livestream thường. Nếu bạn bật lưu replay, nó sẽ được lưu với URL buổi livestream của bạn
2261925229535541622 This is a permanent/recurring live Đây là một buổi livestream vĩnh viễn
8986073791327847979 You can stream multiple times in a permanent/recurring live. If you enable replays, they will be saved as separate videos Bạn có thể livestream nhiều lần trong một buổi livestream vĩnh viễn/định kỳ. Nếu bạn lưu replay, chúng sẽ được lưu thành các video riêng biệt
3112273530390098557 Replay will be saved Phát lại sẽ được lưu
6445713766140892433 Latest live sessions Phiên live stream mới nhất
1018828582442463303 Started on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ session.startDate | date:'medium' }}"/> Bắt đầu vào <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ session.startDate | date:'medium' }}"/>

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
6854100952145697527
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1742