Translation

1852164487280647902
English
Key English Vietnamese
7130088765428829942 New abuse Lượt báo cáo mới
5618790697446401830 An automatically blocked video is awaiting review Tự động chặn video đang chờ duyệt
5671547068905553663 One of your video is blocked/unblocked Một video của bạn bị khóa/mở khóa
1158912204255103651 Video published (after transcoding/scheduled update) Đã đăng video (sau khi chuyển mã/cập nhật lịch đăng)
3809414664640924954 Video import finished Đã nhập video từ nguồn khác xong
3268838889659873892 A new user registered on your instance Một thành viên vừa đăng ký máy chủ của bạn
7373104725413001009 You or your channel(s) has a new follower Bạn hoặc kênh của bạn có người theo dõi mới
5315689532659759332 Someone mentioned you in video comments Ai đó nhắc tới bạn trong bình luận video
2018794201569157817 Your instance has a new follower Máy chủ của bạn có người theo dõi mới
773085434165307906 Your instance automatically followed another instance Máy chủ của bạn tự động theo dõi máy chủ khác
900099988467638766 An abuse report received a new message Một báo cáo đã nhận được một tin nhắn mới
2326816287669585542 One of your abuse reports has been accepted or rejected by moderators Một trong những báo cáo của bạn đã được kiểm duyệt viên chấp nhận hoặc từ chối
2764971902180889905 A new PeerTube version is available PeerTube có bản cập nhật mới
2560339336098442670 One of your plugin/theme has a new available version Một plugin/theme có bản cập nhật mới
4579496777570550463 Social Mạng xã hội
1852164487280647902 Your videos Video của bạn
5095562193296630034 Preferences saved Đã lưu thiết lập
4967231969832964676 Profile updated. Đã cập nhật style.
6721822899525405039 People can find you using @<x id="INTERPOLATION" equiv-text="sing @{{ user.usern"/>@<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="me }}@{{ instanceH"/> Mọi người có thể tìm bạn bằng @<x id="INTERPOLATION" equiv-text="sing @{{ user.usern"/>@<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="me }}@{{ instanceH"/>
3525866160632851851 Avatar changed. Đã đổi ảnh đại diện.
8920809083620698740 avatar ảnh đại diện
2775050991871557896 Avatar deleted. Đã xóa ảnh đại diện.
1233062525939746039 Unknown language Chưa rõ
3761504852202418603 Too many languages are enabled. Please enable them all or stay below 20 enabled languages. Bạn đang bật quá nhiều ngôn ngữ. Chỉ nên bật tối đa 20 ngôn ngữ.
3960396487495291449 Video settings updated. Đã cập nhật cài đặt video.
3326446048041727269 Display/Video settings updated. Đã cập nhật thiết lập video.
1137937154872046253 Video channel <x id="PH"/> created. Kênh video <x id="PH"/> đã tạo.
8723777130353305761 This name already exists on this instance. Tên này đã có người đăng ký.
7589345916094713536 Video channel <x id="PH"/> updated. Kênh video <x id="PH"/> đã cập nhật.
8407755843502300957 Banner changed. Đã đổi ảnh bìa.
689638706960732906 banner ảnh bìa

Loading…

User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1852164487280647902
Flags
xml-text
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1390