Translation

34094919610906740
English
Key English Vietnamese
2713421326605345655 No <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ jobType }}"/><x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt; "/> jobs found. Không <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ jobType }}"/><x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt; "/> công việc tìm thấy.
2384897339170501794 No <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> jobs found. Không <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> công việc tìm thấy.
4457061340457477073 No <x id="START_TAG_CODE"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_CODE"/> jobs found that are <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/>. Không <x id="START_TAG_CODE"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_CODE"/> công việc tìm thấy là <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/>.
1102717806459547726 Refresh Làm tươi
6052766076365105714 now now
8984988128489304664 Filter logs by tags Lọc nhật ký hoạt động bằng tag
3894950702316166331 Loading... Đang tải...
1570003374195931619 No log. Không có nhật ký nhật động.
2232767208623640457 By <x id="INTERPOLATION"/> -&gt; Bởi <x id="INTERPOLATION"/> -&gt;
7396175500300709096 INSTANCE MÁY CHỦ
8953033926734869941 Name Tên
2973928033612762715 Short description Mô tả ngắn
7794655859478571096 Main instance categories Những thể loại chính của máy chủ
6588040559347368313 Add a new category Thêm thể loại mới
8953934448427251062 The <x id="START_LINK"/>sharing system<x id="CLOSE_LINK"/> implies that some technical information about your system (such as a public IP address) can be sent to other peers, but greatly helps to reduce server load. <x id="START_LINK"/>Hệ thống chia sẻ<x id="CLOSE_LINK"/> có thể công khai vài thông tin về thiết bị của bạn (ví dụ như địa chỉ IP) tới những peer khác, nhưng nó giúp server hạn chế quá tải.
34094919610906740 Help share videos being played Giúp chia sẻ phát video
6236140336967052987 When on a video page, directly start playing the video. Tự động phát khi mở một trang video.
9135112681389493865 Automatically play videos Tự động phát video
575474399125992547 When a video ends, follow up with the next suggested video. Đề xuất video khác sau khi phát xong.
2701970773087072815 Automatically start playing the next video Tự động phát video kế tiếp
5983800192187691457 Main languages you/your moderators speak Ngôn ngữ chính mà bạn/kiểm duyệt viên giao tiếp
399528956091640769 MODERATION &amp; NSFW KIỂM DUYỆT &amp; NSFW
4423835119021329687 Manage <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/admin/users&quot;&gt;"/>users<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/> to build a moderation team. Quản lí <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/admin/users&quot;&gt;"/>người dùng<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt; "/> để xây dựng đội ngũ kiểm duyệt viên.
7030031694783481217 This instance is dedicated to sensitive or NSFW content Máy chủ này dành riêng cho nội dung nhạy cảm hoặc NSFW
4620493570088713907 Enabling it will allow other administrators to know that you are mainly federating sensitive content.<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt; "/><x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt; "/> Moreover, the NSFW checkbox on video upload will be automatically checked by default. Kích hoạt nó sẽ cho phép những quản trị viên khác biết rằng đây là máy chủ chứa nội dung nhạy cảm.<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt; "/><x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt; "/> Thêm vào đó, hộp kiểm NSFW khi upload video sẽ được chọn theo mặc định.
7497677457560701935 Policy on videos containing sensitive content Đối với video nhạy cảm
8930852890861583005 Blur thumbnails Làm mờ ảnh xem trước
6812930637022637485 Display Hiển thị
1617785425462022303 Strategy Chiến thuật
2544569632476723854 Terms Điều khoản dịch vụ
4127416011499804250 Code of conduct Quy tắc máy chủ

Loading…

User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
34094919610906740
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 737