Translation

2090254132451149776
English
Key English Vietnamese Actions
1117672957968812680 Change your banner Thay ảnh bìa
3394080812181176794 Remove banner Xóa ảnh bìa
7306351600905511107 ratio 6/1, recommended size: 1920x317, max size: <x id="PH" equiv-text="getBytes(this.maxBannerSize)"/>, extensions: <x id="PH_1" equiv-text="this.bannerExtensions"/> bố cục 6/1, kích cỡ đề xuất: 1920x317, tối đa: <x id="PH" equiv-text="getBytes(this.maxBannerSize)"/>, định dạng: <x id="PH_1" equiv-text="this.bannerExtensions"/>
3220184757632006830 Account avatar Ảnh đại diện tài khoản
1138964882426023395 Channel avatar Ảnh đại diện kênh
1358902062258458923 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown#Example&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferer noopener&quot;&gt;"/>Markdown compatible<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> that also supports <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://docs.joinpeertube.org/api-custom-client-markup&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferer noopener&quot;&gt;"/>custom PeerTube HTML tags<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown#Example&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferer noopener&quot;&gt;"/>Tương thích Markdown<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> và đồng thời hỗ trợ <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://docs.joinpeertube.org/api-custom-client-markup&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noreferer noopener&quot;&gt;"/>PeerTube HTML tags<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
7976591803735140601 Latest published video Video đăng gần đây
283609029522452529 Error in channel miniature component: <x id="PH" equiv-text="err.message"/> Lỗi cấu trúc kênh: <x id="PH" equiv-text="err.message"/>
3059355667050002541 Error in playlist miniature component: <x id="PH" equiv-text="err.message"/> Lỗi cấu trúc danh sách phát: <x id="PH" equiv-text="err.message"/>
863691161959989717 Error in video miniature component: <x id="PH" equiv-text="err.message"/> Lỗi cấu trúc video: <x id="PH" equiv-text="err.message"/>
1247256698916587400 Error in videos list component: <x id="PH" equiv-text="err.message"/> Lỗi trong danh sách video: <x id="PH" equiv-text="err.message"/>
1460134385691851101 Advanced filters Nâng cao
2504502765849142619 No items found Không tìm thấy
4902817035128594900 Description Mô tả
8740951153302736329 Video descriptions are truncated by default and require manual action to expand them. Mô tả của video sẽ bị cắt ngắn theo mặc định và yêu cầu click vào để xem toàn bộ.
2090254132451149776 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://chooser-beta.creativecommons.org/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>Choose<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> the appropriate licence for your work. <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a href=&quot;https://chooser-beta.creativecommons.org/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>Chọn<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> giấy phép phù hợp cho video của bạn.
5462361983940693567 Channel Kênh
2806917038528218276 FAQ FAQ
3620232640697554352 Frequently asked questions about PeerTube Câu hỏi thường gặp về PeerTube
8942351587754185907 API API
7366542359085748162 powered by PeerTube - CopyLeft 2015-2022 chạy bằng PeerTube - CopyLeft 2015-2022
3722967224215437913 API documentation Tài liệu API
9012879216268259096 Schedule publication (<x id="INTERPOLATION"/>) Lên lịch đăng (<x id="INTERPOLATION"/>)
9155449485123349070 Contains sensitive content Chứa nội dung nhạy cảm
4850841867094321899 Some instances hide videos containing mature or explicit content by default. Một vài máy chủ sẽ ẩn video chứa nội dung bạo lực hoặc nhạy cảm theo mặc định.
4895908242997839943 Publish after transcoding Đăng sau khi chuyển mã
5596242684708779591 If you decide not to wait for transcoding before publishing the video, it could be unplayable until transcoding ends. Nếu chọn đăng video sau khi chuyển mã, bạn cần phải đợi cho đến khi chuyển mã xong mới xem được video.
5984574397847510001 Basic info Thông tin cơ bản
2142169012597585513 Add another caption Thêm phụ đề khác
4525569337497033381 See the subtitle file Xem file phụ đề
5600963353867835532 Already uploaded ✔ Đã tải lên ✔

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2090254132451149776
Flags
xml-text
String age
12 months ago
Source string age
12 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 376