Translation

1636934520301910285
English
Key English Vietnamese
8407755843502300957 Banner changed. Đã đổi ảnh bìa.
689638706960732906 banner ảnh bìa
3230561499965076671 Banner deleted. Đã xóa ảnh bìa.
624066830180032195 Video channel <x id="PH"/> deleted. Kênh video <x id="PH"/> đã xóa.
6450826648284332649 Views for the day Lượt xem trong ngày
7440637814928143808 My followers Người theo dõi của tôi
2521678336272309407 No follower found. Chưa có người theo dõi.
5294742063044966238 Follower page Trang người theo dõi
797409137967291468 Is following all your channels đang theo dõi toàn bộ kênh của bạn
7940720844854710428 Is following your channel <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ follow.following.name }}"/> đang theo dõi kênh <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ follow.following.name }}"/> của bạn
1716062177529601456 Channel filters Lọc kênh
6059091237492573541 Update video channel Cập nhật kênh video
6595008830732269870 Not found Không tìm thấy
1009095940160473792 URL parameter is missing in URL parameters Tham số URL bị thiếu
7553172329217243895 Cannot access to the remote resource Không thể truy cập dữ liệu từ xa
1636934520301910285 Reset password Đặt lại mật khẩu
3851357780293085233 Remote interaction Lấy thông tin
5032453707232754344 Playlist <x id="PH"/> created. Danh sách phát <x id="PH"/> đã tạo.
5674286808255988565 Create Tạo
8869957234869568361 Update playlist Cập nhật danh sách phát
5851560788527570644 Notifications Thông báo
6658000829978978023 Applications Những ứng dụng
104404386496394770 Delete playlist Xóa danh sách phát
1431617394009162547 Playlist <x id="PH"/> updated. Danh sách phát <x id="PH"/> đã cập nhật.
4844578664427956129 Change ownership Đổi chủ sở hữu
3380608219513805292 Playlist <x id="PH"/> deleted. Danh sách phát <x id="PH"/> đã xóa.
3058024914967508975 My videos Video của tôi
8197117721861453263 Do you really want to delete <x id="PH"/> videos? Bạn có thật sự muốn xóa video của <x id="PH"/>?
2728855911908920537 <x id="PH"/> videos deleted. Video của <x id="PH"/> đã bị xóa.
2591467977473302125 Videos list Danh sách video
2027805873922338635 Do you really want to delete <x id="PH"/>? Bạn có thật sự muốn xóa <x id="PH"/>?

Loading…

User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1636934520301910285
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1419