Translation

1823843876735462104
English
Key English Vietnamese
2728855911908920537 <x id="PH"/> videos deleted. Video của <x id="PH"/> đã bị xóa.
2591467977473302125 Videos list Danh sách video
2027805873922338635 Do you really want to delete <x id="PH"/>? Bạn có thật sự muốn xóa <x id="PH"/>?
2767660806989176400 Video <x id="PH"/> deleted. Video <x id="PH"/> đã bị xóa.
6810714890760227072 Ownership change request sent. Đã gửi yêu cầu thay đổi chủ sở hữu.
7699622144571229146 Sort by Xếp theo
3245220240937722814 My channels Kênh của tôi
7545420287297803988 My playlists Danh sách phát của tôi
2527931602940887636 My subscriptions Kênh tôi đăng ký
5177154708872200221 You don't have any subscription yet. Bạn chưa đăng ký kênh nào cả.
1991904494976135035 My abuse reports Báo cáo của tôi
5752861278140673787 Ownership changes Lượt thay đổi chủ sở hữu
5983006734882925930 My video history Lịch sử video của tôi
8181077408762380407 Channels Kênh
8936704404804793618 Videos Video
1823843876735462104 Playlists Danh sách phát
7916647920967632052 max size max size
6489275254908395777 Maximize editor Phóng to trình chỉnh sửa
4243591013849340688 Exit maximized editor Thoát khỏi toàn màn hình
6537885755702623401 Now please check your emails to verify your account and complete signup. Hãy kiểm tra email để xác thực và hoàn thành đăng ký.
2847376451647729886 You are now logged in as <x id="PH"/>! Bạn đã đăng nhập bằng tài khoản <x id="PH"/>!
2687679787442328897 An email with verification link will be sent to <x id="PH"/>. Một email xác thực sẽ được gửi tới <x id="PH"/>.
4180693983967989981 Unable to find user id or verification string. Không thể tìm thấy id người dùng hoặc chuỗi xác minh.
1783173774503340906 Subscribe to the account Theo dõi tài khoản này
3131904093925601441 PLAYLISTS DANH SÁCH PHÁT
7709367721354853232 Focus the search bar Tìm kiếm
4049262826107502276 Toggle the left menu Ẩn/hiện thanh menu
5409372033656550095 Go to the discover videos page Đến Trang Chính
4278050445961255445 Go to the trending videos page Đến trang Thịnh Hành
3242234958443825475 Go to the recently added videos page Đến trang video mới đăng gần đây
2887122197778293919 Go to the local videos page Đến trang Máy Chủ

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 3 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 3 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 4 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1823843876735462104
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1447