Translation

25952900092483482
English
Key English Vietnamese Actions
50985514722149155 This is the date when the content was originally published (e.g. the release date for a film) Đây là ngày mà lần đầu tiên nội dung được giới thiệu (ví dụ ngày phát hành của một bộ phim)
1669378369440073270 Plugin settings Cài đặt tiện ích
54931094224146544 Small latency Độ trễ thấp
668281328725856861 Reduce latency to ~15s disabling P2P Giảm độ trễ tới ~15s tắt P2P
5607669932062416162 Default Mặc định
4299493457408757206 Average latency of 30s Độ trễ trung bình 30s
3378360148342029710 High latency Độ trễ cao
369497609327288447 Average latency of 60s increasing P2P ratio Độ trễ trung bình 60s tăng tỉ lệ P2P
8693603235657020323 Other Khác
2200003513633568069 Enable video comments Cho phép bình luận
8896564060463626070 Enable download Cho phép tải về
8821221480638803282 Advanced settings Cài đặt nâng cao
5407145687662795944 Video thumbnail Hình video thu nhỏ
2375260419993138758 URL URL
6760671759540007434 You can import any URL <x id="START_LINK"/>supported by youtube-dl<x id="CLOSE_LINK"/> or URL that points to a media file. You should make sure you have diffusion rights over the content it points to, otherwise it could cause legal trouble to yourself and your instance. Bạn có thể nhập bất cứ URL nào <x id="START_LINK"/>hỗ trợ bởi youtube-dl<x id="CLOSE_LINK"/> hoặc URL chỉ đến một file video. Bạn cần chắc chắn rằng bạn có toàn quyền sử dụng nội dung, bởi vì điều này ảnh hưởng tới bạn và máy chủ của bạn.
25952900092483482 You can also synchronize a remote channel in <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-library/video-channel-syncs&quot;&gt;"/>your library<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> Bạn cũng có thể đồng bộ một kênh khác trong <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-library/video-channel-syncs&quot;&gt;"/>video của bạn<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
460353452916242022 Sorry, but something went wrong Thật tiếc, có thứ gì đó đã gặp lỗi
5359075917564707730 Congratulations, the video behind <x id="INTERPOLATION"/> will be imported! You can already add information about this video. Chúc mừng, video <x id="INTERPOLATION"/> đã được nhập! Bạn có thể thêm thông tin cho video này.
6722765664648523978 Select the file to upload Chọn tập tin để tải lên
9172233176401579786 Scheduled Đã lên lịch
1435317307066082710 Hide the video until a specific date Ẩn video dưới một ngày đặc biệt
1087181129481039628 Normal live Livestream thường
3517255641769192386 Permanent/recurring live Livestream vĩnh viễn
6148369758871787018 Video background image Hình nền video
7099631707196015765 Image that will be merged with your audio file. <x id="LINE_BREAK"/> The chosen image will be definitive and cannot be modified. Hình ảnh sẽ được ghép với file âm thanh của bạn. <x id="LINE_BREAK"/> Những hình ảnh đã chọn rồi sẽ không thể thay đổi.
4626927731329688072 Total video uploaded Tổng số video đã đăng
1185207825965405436 Processing… Đang xử lý…
7934833136974560675 Retry Thử lại
2127094963121208963 Total video quota Dung lượng cho phép
1522676094837508187 Congratulations! Your video is now available in your private library. Xin chúc mừng! Video của bạn bây giờ đã có sẵn trong thư viện cá nhân.
3768339632235914548 Publish will be available when upload is finished Bạn chỉ có thể đăng sau khi video đã được tải lên 100%

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

2 months ago
User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularVietnamese

2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
25952900092483482
Flags
xml-text
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 465